www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Utorak, 20 Listopad 2020
 
 
PROGLAS - HRVATSKO ISELJENITVO SAD, KANADE, JUNE AMERIKE, AUSTRALIJE I EUROPE
etvrtak, 22 Rujan 2011
“Odluni rodoljubi stvaraju uvjete,
a ne dozvoljavaju biti rtve okolnosti“

Hrvatsko iseljeništvo Sjedinjenih Drava Amerike, Kanade,
June Amerike, Australije  i  Europe

upuuju

P     R     O     G     L     A     S

---------------------------------------
Hrvatskom Narodu u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini  i diljem svijetu

o zajednikom nastupu obrane i odranja
hrvatskog  suvereniteta, identiteta, ugleda i dostoj

Rujan 2011.

O TEMPORA, O MORES
( O udnih li vremena ! )

Dvadeset dvije godine poslije pada Berlinskog zida, dvadeset godina poslije  srbijanske oruane agresije na Hrvatsku, sedamnaest godina nakon sramotne letargije meunarodnih institucija koje su uzastopce civilizacijski zakazivale u odnosu na interese hrvatskog naroda, i šesnaest godina nakon vojne i politike pobjede Hrvatske, hrvatska je nacija sada suoena s povijesno jedinstvenim egzistencijalnim problemima na politikoj, socijalnoj, ekonomskoj, moralnoj i vjerskoj razini.

Hrvatska nacija koja se 1991. godine na referendumu odluila - s golemom veinom od 94 posto  - za slobodnu i nezavisnu dravu, ve je godinama svjedokom da je vlast u hrvatskoj dravi – od politikih elita i elnika do društvenih i dravnih institucija - zakazala u odnosu  na interese hrvatske nacije.
Današnja oigledna nesposobnost, korumpiranost, neuspješnost, podlonost i pokvarenost velikog dijela vladajuih elita golemi je balast koji, umjesto da izgrauje i uvršuje temelje hrvatske nacije,  djeluje razarajue i podreuje se stranim interesima. Zbog toga, ova povijesna hrvatska situacija zahtijeva korjenite i sveobuhvatne upravljake promjene.

Hrvatske iseljenike zajednice oduvijek su se oitavale nesebinim djelovanjima koja su usmjerena na boljitak ivota prosjenog hrvatskog ovjeka, te podreujui vlastite interese slobodi Hrvatske i hrvatskoj dravotvornosti. Od poslijeratnih dana 1945. kada je hrvatsko puanstvo bilo desetkovano od reima komunistike Jugoslavije po vrhovnom planu i nalogu  Josipa Broza Tita,  pa do vremena hrvatskog Domovinskog rata kada je ta ideologija oivljena prema Naertaniju  u obliku Memoranduma SANU, hrvatsko iseljeništvo je – velikim nesebinim prinosima i djelovanjima - iskazivalo svoju veliku ljubav prema svojoj domovini radom unutar i izvan granica domovine Hrvatske.

PREKRETNICA

Sada je opet doba povijesne prekretnice. Pred hrvatskom su nacijom sudbonosne odluke za ije je donošenje potrebna potpuno otvorena i temeljita rasprava te istinito predstavljanje i analiza svih domaih i stranih ugovora koji su presudni za desetljea hrvatske budunosti. Nije demokratski niti je razumno odrediti ulazak u Europsku Uniju kao glavni politiki cilj, a da se prije toga hrvatskoj javnosti ne predoi cjelokupni pregovaraki proces i dokumenti o kojima bi otvoreno trebali raspravljati hrvatski graani i strunjaci. Referendumska odluka o (ne)pristupanju Europskoj Uniji moe biti legitimna samo ako ju donese nadpolovina veina svih upisanih biraa, a ne veina biraa koji pristupe referendumu.
Interes hrvatske nacije mora biti osnovna pretpostavka u svim postupcima predstavnika hrvatske drave, u svim ugovorima, u svim raspravama i pregovorima te u svim potpisivanjima. Dosadašnje upravljake strukture u Hrvatskoj nisu postupale prema ovim naelima, nego su interese hrvatske nacije i hrvatske drave podredile svojim osobnim i stranim interesima. Takvo postupanje mora odmah prestati te biti zamijenjeno razvidnošu, kritinom evaluacijom i poništavanjem dosadašnjih neprihvatljivih ugovora. U Hrvatskoj se moraju oblikovati nove nacionalne strategije koje e imati jasnu viziju te dugorone i kratkorone ciljeve, a u svemu tomu poglavito se trebaju zastupati hrvatski nacionalni interesi. Budui da je praksa današnje vladajue i oporbene strukture u Hrvatskoj bila suprotna, oigledno je da na upravljake poloaje trebaju doi nove osobe koje nisu kompromitirane i koje su strune, moralne i odgovorne.

BUDUE HRVATSKO VODSTVO

Za budue uspješno upravljanje Hrvatskom potrebne su korjenite programske i kadrovske promjene. One su nune u gotovo svim podrujima dravnog i društvenog ivota u Hrvatskoj, a naroito u pogledu suvereniteta, gospodarstva i pravosua. Koncepcija promjena treba biti izvorno hrvatska i rastereena pogrešnih oekivanja od stranih fondova i stranih strunjaka. U Hrvatskoj mora svima postati jasno da strani fondovi, kao i strani politiari i strunjaci, zastupaju i predstavljaju svoje interese. Stoga su neprihvatljiva daljnja zaduivanja Hrvatske i nastavak bilo kakve podlonosti stranim interesima jer e na taj nain i budui hrvatski naraštaji biti stavljeni pod još veu duniku hipoteku.

SUVERENITET NACIJE

Suverenitet nacije predstavlja sr  njezina  postojanja i  sr odnosa prema drugim ljudskim zajednicama. Biti svoj gospodar na svome teritoriju najbitnije je i  neotuivo pravo slobodnog ovjeka i slobodnih ljudskih zajednica, ije je opstojanje oitovano u tradiciji, jeziku, povijesnom prostoru, vjeri, kulturi te snošljivosti prema drugima ali i pravu na obranu.

Hrvatska je tijekom trinaest stoljea svoje povijesti – usprkos brojnim nepogodama i izazovima - izgraivala i ouvala identitet i duh svoje nacionalne samosvijesti i suverenosti. Hrvatska je i u suvremenoj povijesti, pod okriljem moderne Europe, bila izloena svim najteim nasiljima te otuenjima dijelova teritorija i politike suverenosti. Tako su europske sile  - 1915. g. tajnim Londonskim ugovorom i 1920. Rapalskim ugovorom - protucivilizacijski i nelegitimno trgovale hrvatskim teritorijem. Potom je Hrvatska bila dvadesetak godina zarobljena u prvoj Jugoslaviji, a da to nikada ak ni formalno nije potvrdilo nijedno hrvatsko predstavniko tijelo. Nakon Drugog svjetskog rata Hrvatska je  gotovo pola stoljea, bez ikakve zaštite ili pomoi demokratskog svijeta, trpjela sve oblike najtee represije  komunistikog totalitarizma druge Jugoslavije. Taj isti demokratski svijet je i 90-ih podupirao srpsku oruanu agresiju na Hrvatsku i mirno promatrao sve poinjene zloine, a nakon politike i vojne pobjede u ratu Hrvatska je – od 1995.  do sada -  jednostavno prevarena.

Danas ak ni zastupnici u Hrvatskom saboru, a još manje hrvatski graani, nemaju uvida u detalje pregovora i ugovora s Europskom Unijom iako se tu odluuje o buduoj sudbini hrvatske nacije. Odluuje se kako emo se ponašati, što emo djecu uiti, koga i koliko stranaca emo u zemlju primati, kojim jezikom emo govoriti. Zastupnici u Hrvatskom saboru sva ta kršenja temeljnih ljudskih prava sramotno toleriraju: bez poziva na nepristranu raspravu, bez odgovornosti i bez grinje savjesti.>

Otac Domovine Ante Starevi davno je rekao: “Hrvati su se htjeli osloboditi  jarma bilo ijega a ne jarme mijenjati”. Nacija koja putem svoga dravnog Sabora, Vlade i oporbe prodaje dušu za novac i dopušta da joj stranci pišu i diktiraju povijest, osuena je na ponavljanje te povijesti, a njezino vodstvo osueno je na povijesni prezir. U svijetu 21. stoljea, u kojem postoji svjesna hrvatska mlade, potpuno je neprihvatljiva korupcijska rasprodaja nacionalne imovine, nacionalnih interesa i nacionalnih vrijednosti.

Kolonijalno postupanje mora prestati

Ako velike nacije i multinacionalne kompanije ne razumiju da je kolonijalno doba ve neslavno završeno te da iivljavanje u neokolonijalnom smislu u današnjoj Europi nije moralno; ako potpuno promašena politika u Hrvatskoj podupire tu podlonost, onda je jasno da e se taj status quo nastaviti i još više proširiti u sustave gospodarstva, obrazovanja, pravosua, Akademije i koncepcije moralnosti i vjere.
Taj se proces ve odvija, pred našim oima u Hrvatskoj, a vjerno mu slue sadašnje vladajue i oporbene strukture u Hrvatskoj. One se ne namjeravaju ukloniti i ustupiti mjesto sposobnijima, moralnijima i odgovornijima i zato je krajnje vrijeme da se u hrvatsku politiku ukljue nacionalno svjesni, struni, moralni i odgovorni pojedinci koji bi na pravednim izborima preuzeli vlast i svojim znanjem, radom i poštenjem zaustavili daljnju kolonizaciju te oblikovali suverenu i uspješnu hrvatsku budunost.

ZAHTIJEVAMO  da se niim ne moe dovoditi u pitanje koncept hrvatskog dravnog suvereniteta koji podrazumijeva teritorijalnu nedodirljivost i nepromjenjivost granica. Neprihvatljivo je da autoritativni pojedinci odluuju o budunosti dravnog teritorija. More je takoer dravni teritorij. Stoga Hrvatski sabor, kao zakonodavno tijelo, treba donijeti odluku o gospodarskom pojasu nad dijelom Jadranskog mora koji pripada Hrvatskoj.

ZAHTIJEVAMO otvorenu raspravu o sporenju Savudrijske vale koja se ne odnosi  samo na regulaciju pomorske plovidbe te korištenja mora i podmorja, nego i na pravo sudjelovanja u donošenju svih drugih opih odluka o Jadranskom moru.  Institucije hrvatske drave nemaju prava niti mogu pristajati na politike arbitrae o dravnom teritoriju, pa se Hrvatski sabor treba nedvojbeno oitovati da se  sporazum o Savudrijskoj vali moe donijeti i prihvatiti samo u okviru meunarodnog pomorskog prava.

ZAHTIJEVAMO  isto tako, da druga neriješena granina pitanja, poput Prevlake, Svete Gere i Podunavlja, dobiju najveu dravnu (politiku i strunu) pozornost. Dosadašnje postupanje hrvatskih dravnih institucija i politiara u pitanjima graninih sporova više je išlo u prilog zadovoljavanja stranih interesa  nego prema  zaštiti teritorijalne baštine hrvatske drave.

ZAHTIJEVAMO jasno stajalište da je hrvatski jezik nerazdvojni dio hrvatskog nacionalnog identiteta te da se o statusu, sadraju i zaštiti hrvatskog jezika moe odluivati samo unutar hrvatskih interesa i institucija, bez podlijeganja bilo kakvim izvanhrvatskim zahtjevima i pritiscima. Isto se odnosi i na zaštitu i afirmaciju hrvatske knjievne i druge kulturne baštine.

ZAHTIJEVAMO   da se u Saboru provede temeljita, struna, razborita i nepristrana rasprava te da se iz Izvorišnih osnova Ustava Republike Hrvatske izbriše bilo kakvo oitovanje o Zavnohu kao jednom od izvornih temelja graanske i demokratske drave.
Zavnoh je bez narodnog legitimiteta samoproglašen po nalogu vodstva Komunistike partije Jugoslavije. Kao takav, Zavnoh je bio institucijska podloga za komunistiku diktaturu koja je u Hrvatskoj trajala do 1990. i koja je izravno odgovorna za sustavno, neljudsko i fiziko uništavanje velikog dijela hrvatskog naroda nakon završetka Drugog svjetskog rata.
Prema Rezoluciji Vijea Europe i iskustvu velikog dijela hrvatskog naroda,  dio takvog komunistikog sustava ne moe imati mjesta u ustavu drave koja se eli zvati graanskom i demokratskom.
ZAHTIJEVAMO da se u Hrvatskom saboru provede temeljita, struna, razborita i nepristrana rasprava o promjeni imena “Hrvatski dravni sabor” u “Hrvatski sabor”. Sabor koji nije „dravni“ postaje „nedravni“ krnjeg suvereniteta. Put ustavnih promjena provedenih bez otvorene detaljne rasprave i sudjelovanja strunih nepolitikih tijela samo potvruje samovolju, pristranost i podlonost vladajuih pojedinaca koji su putem promjene teksta „Hrvatski sabor I narod“ u „Hrvatski sabor ILI narod“ iskljuili ulogu naroda u odlukama, prenijeli cijelu teinu odluka iskljuivo na tijelo Sabora i time drastino okrnjili suverenitet  naroda.
Sustavno okrnjavanje suvereniteta naroda zahtijeva odgovore na pitanja po kome, kako i zašto, pod ovom vladom i oporbom, Hrvatska gubi suverenitet koji je plaen rtvama palim na bojištima i  rtvama zatoenim u stranim i domaim zatvorima.

PROMAŠENO GOSPODARSTVO

Šesnaest godina nakon završetka rata, pokazatelji o hrvatskom gospodarstvu dramatino su porazni, a naelni razlozi za takvo stanje nisu u meunarodnim gospodarskim kretanjima nego u krajnje neuspješnoj gospodarskoj politici u Hrvatskoj. Svaka odgovorna nacija mora voditi što uspješniju razvojnu gospodarsku politiku koja je sukladna nacionalnim interesima i postojeim mogunostima. Ne moe se, dugorono, trošiti više od provjerenih prihoda, jer se u protivnom ulazi u nova beskonana zaduenja koja vode rasprodaji nacionalnih bogatstava i gubitku svekolike suverenosti.
Hrvatska tone u sve vea vanjska zaduivanja i ovisnost o interesima Meunarodnog monetarnog fonda  i drugih meunarodnih institucija. Sadašnje gospodarsko i socijalno stanje u Hrvatskoj na pragu je izdrljivosti i moglo bi dovesti do ope nacionalne katastrofe.
Hrvatska mora u cijelosti i duboko restrukturirati svoj gospodarski sustav koji je naslijeen iz nepoduzetnikog i netrišnog komunistikog gospodarskog modela. Hrvatska prirodna bogatstva i komparativne prednosti te hrvatsko znanje i poslovna kreativnost moraju biti temelj gospodarske preobrazbe u Hrvatskoj, a ta preobrazba podrazumijeva i cjelokupnu upravljaku (dravnu i društvenu) preobrazbu.

Zbog korupcije i neodgovornosti, pravne nesigurnosti, protupoduzetnikog ozraja i drugih negativnosti koje su preplavile Hrvatsku, hrvatsko znanje i poduzetnika kreativnost odlazi iz Hrvatske, naroito odlaskom mladih i obrazovanih naraštaja  koji svoje znanje  i svoju uspješnost pokazuju diljem svijeta. Gospodarski i drukije uspješnoj Hrvatskoj ne trebaju kultovi politikih voa nego transparentnost, zdravo planiranje, nova radna etika, pravna sigurnost i otvoren prostor za gospodarsko natjecanje.
 Gospodarsko planiranjeNeophodno je potrebno uspostaviti sustav gospodarskog planiranja koji se ne temelji na monopolima ili ideološkim i politikim povlasticama, nepotizmu i stranim utjecajima, nego na zdravim poduzetnikim naelima, nadzoru uvoza i izvoza, balansiranom proraunu, strateškim poticajima, razvojnoj poreznoj politici, nadzoru i reguliranju dotoka investicijskog kapitala koji e hrvatskom gospodarstvu davati kamatnu i drukiju ravnopravnost.

ZAHTIJEVAMO   da se brodogradnja  ouva u Hrvatskoj, kako zbog njezine proizvodne stabilnosti i unosnosti, tako i zbog iznimnog tradicijskog i obrazovnog sustava brodograditeljskog znanja koje dugo postoji u Hrvatskoj. Nain gospodarskog upravljanja brodogradnjom je ono što treba mijenjati u Hrvatskoj. Nuno je što prije otkriti i otkloniti sve štete koje su hrvatskoj brodogradnji postavljene u pregovarakim poglavljima te utvrditi tko je to uinio i u ijem interesu.

ZAHTIJEVAMO  vrjednovanje ribarstva u Hrvatskoj kao tradicionalnog posla i naina ivota, zahvaljujui iznimnim hrvatskim morskim i slatkovodnim pogodnostima te ekološkoj ouvanosti. Nikakav strani interes, ponuda ili nalog nije vrijedan umanjivanja tog nacionalnog blaga koje je gurnuto na marginu prema korupcijskim  odlukama vlasti u Hrvatskoj a bez sudjelovanja i privole hrvatskih ribara i graana openito. Infantilna obeanja novane pomoi od 30 milijuna eura hrvatskim ribarima tek su neznatni dio onoga što se potencijalno moe odrivim putem ostvariti ribolovom u hrvatskom moru.

ZAHTIJEVAMO da se poljoprivredni razvitak mora  temeljiti na ekološkim pogodnostima, povoljnoj poreznoj politici, strateškim poticajima, proizvodnim programima prilagoenim regijama u Hrvatskoj, odgovarajuim razvojem skladišnog sustava i prijevoza, poticanjem izvoza. Današnji potpuno nepotreban i katastrofalan odnos uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda jedan je od najveih pokazatelja goleme neuspješnosti gospodarske politike u Hrvatskoj.


ZAHTIJEVAMO vrjednovanje maloga i srednjega poduzetništva kao  glavnoga oslonca svakog zdravog nacionalnog gospodarstva. Stvaranje kratkoronih i dugoronih gospodarskih uvjeta, osiguravanje naplate dugova i planiranje zapošljavanja neke su od glavnih uloga drave u nacionalnom gospodarstvu. No sve to ne dogaa se u Hrvatskoj. Primjerice, slubeno  izvješe o  stopi nezaposlenosti od 12 posto i  realno od 24 posto peat je nesposobnog dravnog vodstva koje treba mijenjati.


ZAHTIJEVAMO  razlaz s dosadašnjim  bankarskim pristupom. Poeljna su dravna jamstva za ulaganja novih konkurentnih bankovnih kredita pod boljim uvjetima. U Hrvatskoj se kamate moraju smanjiti  barem za polovicu jer današnja tuna stvarnost klasian je primjer ukorijenjenog lihvarstva. Bankarsko iskorištavanje hrvatskih graana i poduzea mora urno doi kraju, bez obzira koliko novanih prijateljstava, diskretnih ugovora i nepotizma postoji. Bez tog poteza, bit e nemogue financijski preivjeti barem polovici osoba i firmi koje su pod teretom kredita. Oigledno je da su upravljai u Hrvatskoj strateški zastupali svoje osobne i strane financijske interese radei time protiv  interesa hrvatskih graana i poduzea.


ZAHTIJEVAMO  administrativne i izborne reforme. Vaan dio gospodarskog razvoja predstavlja izborna i administrativna reorganizacija Hrvatske s ciljem poveavanja uinkovitosti i odgovornosti dravne strukture, kako institucija tako i svakog dravnog slubenika. U tom pogledu mogue je i korisno smanjiti broj upanija i opina na polovicu. Usporedo s tim treba provesti temeljitu izmjenu izbornog sustava i provesti stvarnu decentralizaciju kako bi na svim upravljakim razinama bili što bolje zastupljeni interesi dravljana, regija i lokalnih zajednica. Moderne zajednice oekuju od svojih predstavnika odgovorno vodstvo i konstruktivne inicijative, a to se danas u Hrvatskoj ne dogaa, nego se uglavnom proizvode štete za zajednicu, i to bez odgovornosti.

PRAVNA DRAVA

Pravna drava mora biti pravedna, a sadašnja Hrvatska to nije. U pravnoj dravi vlast štiti sve svoje graane, a ona to u Hrvatskoj ne ini. Pravna drava mora poštovati istinu, a Hrvatska to ne ini. Pravna drava mora jamiti jednakost graana, a Hrvatska to ne ini. Pravna drava mora biti nepristrana, a današnja Hrvatska to nije. Pravna drava mora pokazati odgovornost u obrani dravne baštine, a to se u Hrvatskoj ne ini. Pravna drava mora poštovati ljudska prava, ali se u Hrvatskoj ona ne poštuju.  Pravna drava mora pokazati budnost u obrani nacionalnih vrjednota, a u Hrvatskoj se to ne ini. Pravna drava ne smije biti selektivna, a ona upravo tako djeluje. Pravna drava mora biti izraz nacionalno svjesne zajednice, a ona to nije. Pravna drava mora imati moralno vodstvo, a ona to nema. Dakle pravna drava u Hrvatskoj postoji samo djelomino, a i to sve manje.

Sadašnji pravni entiteti u Hrvatskoj zapravo su glorificirani i naslijeeni ostatci starih ideologija nadopunjeni nizovima tek formalno preuzetih euro zakona. Ovi su entiteti poslušnikog mentaliteta i spornog integriteta. Oni ne ele kriterije i odgovornost. Oni ne ele lustraciju jer bi sami bili glavni predmet tog procesa.
Pravnu dravu ne ine blokovi ispisanih papira nego pravedne institucije koje se zasnivaju na zakonu, tradiciji, identitetu, vjeri  i razumijevanju povijesnog konteksta. Prepisivanje tuih zakona i njihovo mehaniko unošenje u nacionalni ivot primitivan  je pristup koji vodi samo daljnoj podreenosti  i ovisnosti, a  na  nacionalnu sramotu. Zbiljski, takvo postupanje nije ništa drugo nego nastavljanje staroga pod novim imenom.

ZAHTIJEVAMO  da svi ukljueni u pregovore sa EU odmah hrvatskoj javnosti predoe sve detalje pregovarakog procesa i sporazume o svim zakljuenim poglavljima. Svim graanima i slojevima hrvatskog društva, a napose strunjacima, treba omoguiti dovoljno vremena i javni prostor za oitovanje prije negoli se pristupi referendumu.

Budui da je iz poznatih detalja o poniavajuem nainu pregovaranja jasno da su hrvatski politiari prihvaali diktat interesa EU, potrebno je - prema irskom i maarskom modelu - jasno odrediti nove amandmane koji e zaštititi hrvatske nacionalne i dravne interese. Hrvatska u svim svojim meunarodnim pregovorima i odnosima mora poglavito voditi rauna o  svojim suverenim i nacionalnim interesima. Odravanje referenduma moe se prihvatiti samo prema pravilu da odluku moe donijeti nadpolovina veina svih biraa.


ZAHTIJEVAMO da hrvatske dravne institucije javno priznaju kako su politike osude hrvatskih generala u Hagu zapravo i osude hrvatske drave te da poduzmu sve politike, pravne i druge radnje koje e se tome uinkovito suprotstaviti u mrei meunarodnih institucija, a što je sukladno i Povelji Ujedinjenih naroda i drugim meunarodnim dokumentima.


ZAHTIJEVAMO da prestane politiki, medijski i pravosudni progon hrvatskih branitelja, da se bez iznimke uspostavi moratorij na sve sudske procese protiv branitelja dok god se Haaški sud i nadlene meunarodne institucije jasno ne oituju o tomu tko je bio agresor a tko rtva. Pogreške tribunala za prostor bivše Jugoslavije poinjene u procesu protiv hrvatskih generala moraju biti ispravljene jer su te odluke presedani protivni povelji Ujedinjenih naroda, jer vrijeaju ast svakog nacionalno svjesnog Hrvata i pokazuju odsutnost pravde upravo tamo gdje je ta pravda traena po sadašnjoj vladi i oporbi.


ZAHTIJEVAMO    da se nikako ne odustane od meunarodne tube za genocid protiv Srbije i potranjom za ratne reparacije, ne samo na institucionalnoj  nego i na osobnoj razini. Srbija mora javno priznati, tono po modelu poratne Njemake, da je izvršila agresiju  na Hrvatsku. To moraju slubeno izjaviti politika vodstva u Hrvatskoj,  a rezolucijom Sabora taj se potez treba deklarirati neosporivim i neopozivim. elne hrvatske dravne institucije, ukljuujui i Ured predsjednika, trebaju se ponovno nedvosmisleno oitovati u tom pogledu.


ZAHTIJEVAMO   da se izvrši dekomunizacija cjelokupnog hrvatskog javnog ivota, da se zakonski zabrane svi simboli komunistikog sustava, da se iznese na vidjelo i osudi kult Josipa Broza Tita, da se identificiraju i procesuiraju još ivi poinitelji masovnih zloina protiv hrvatskih graana, da se potpiše novi, vremenski odreen i uinkovit ugovor o masovnim grobnicama sa Slovenijom, da se ponovno ustanovi vjerodostojna dravna Komisija za istraivanje ratnih i poratnih rtava.

Nitko nema pravo negirati istinu o masovnim zloinima koje je komunistiki reim poinio nad hrvatskim graanima jer lanovi obitelji rtava još uvijek su ivi svjedoci. O svemu tomu izravno govori priblino 900 masovnih grobišta u Hrvatskoj, 600 u Sloveniji te još neutvrena brojna masovna grobišta u BiH, Srbiji, Kosovu, Vojvodini i Makedoniji. Sve rtve i sva grobišta zahtijevaju pravdu. Hrvatski sabor, kao i uredi predsjednika drave i predsjednice Vlade najodgovorniji su za objelodanjenje istine. Institucionalno negiranje pravde samo produuje podjele u narodu i navodi na ponavljanje zloina, a ostavlja otvoreno pitanje sukrivnje neaktivnog dravnog vodstva.


ZAHTIJEVAMO  da se jasno odredi nova politika Republike Hrvatske prema Hrvatima u BiH, da se Hrvatima u BiH prui sva pomo u ouvanju pune  konstitutivnosti i jednakopravnosti  Hrvata u BiH.


ZAHTIJEVAMO  da se ustanovi novo neovisno struno tijelo za analizu negativnih demografskih statistika, da se saini realan plan za rješenje tog problema te da se taj plan u Saboru usvoji kao strateški prioritet koji e se ostvarivati u najkraem vremenskom roku. Za provedbu plana urno se moraju osigurati novana sredstva u dravnom proraunu.


ZAHTIJEVAMO  da se u Hrvatskom saboru otvori poštena rasprava o obustavi politikog trgovanja s predstavnicima etnikih manjina. U ime naela ravnopravnosti  potrebno je  ukinuti ustavno jamstvo o specijalnom statusu srpske etnike manjine jer se radi o diskriminaciji ostalih manjina i goleme veine hrvatskih graana.


ZAHTIJEVAMO  da se dravne institucije javno i nedvojbeno izjasne o privatizaciji, koja je zapravo uglavnom bila legalizirana pljaka zajednike nacionalne imovine - poevši od banaka, telekomunikacija, dijela turizma do brojnih upješnih poduzea i najnovijih prodaja dravnog teritorija. U Hrvatskoj stranci postaju vlasnici, a domai graani sluge i dugoroni dunici. Hrvatskoj je potreban pozitivni graanski nacionalizam u kojem graani preuzimaju odgovornost za razvoj, a strane investicije ne smiju voditi prodaji dravne baštine.


ZAHTIJEVAMO  da se otvori javna rasprava o ulozi i uspavanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti jer se radi o instituciji koju plaa hrvatski narod, a ona – uvaavajui asne iznimke – ivi u dekadentnoj prošlosti pod zastarjelim metodama rada. Akademija ne smije biti vlasništvo skupine predrasudnih ljudi, ve zajedništvo intelektualaca domoljuba koji doprinose uvjetima za boljitak svoje drave. Akademija bi trebala biti najviše dravno savjetniko tijelo. U ime odgovornosti, za Akademiju je poeljno ili voditi, ili nauiti, ili se ukloniti sa puta.

ZAHTIJEVAMO da hrvatske dravne institucije prestanu podlijegati razliitim zahtjevima novodošlih neslubenih organizacija koje se planirano i neiskreno predstavljaju u ime ljudskih prava, a usmjerene su na rušenje tradicionalnih humanistikih i kršanskih vrjednota.  Prava veine ne smiju biti povrijeena u ime politikih i drugih specifinih  interesa manjina.

ZAHTIJEVAMO  da se povede temeljita, struna razborita i nepristrana rasprava o promjeni amandmana o pravu i procesima glasovanja hrvatskih dravljana koji ive  u inozemstvu.  Usvojeni amandmani ukazuju na namjerni proceduralni propust injenica da Hrvatska dijaspora, koja predstavlja više od 45 posto glasakog puanstva, u Hrvatskoj dobija tri zastupnika. Ovakove arbitrarne odluke zasjenjuju integritet zaetnika i provoditelja takvih promjena.

MORALNA DRAVA

Hrvatska koraca nekim udnim putem. Htjela bi biti netko drugi, što nije i ne bi trebala biti. Ona treba ostati vjerna svojoj tradiciji i svojim posebnostima. Hrvatski narod u sebi  nosi nasljee (pravednosti i morala koji su plod njegova vjerskog, a u veini sluaja kršanskog odgoja) i  poštene duše, poštena ovjeka napaena sustavima, koji su ga gazili u ime svega i svaega.

I sada, nakon dugih godina borbe za slobodom i višeslojnih patnji koje su mu duboko u sjeanju, hrvatski je ovjek zasluio  da mu se u vlastitoj dravi zajami sloboda vjere i javno prizna da je kršanin, da mu je kršanstvo u svim svojim oblicima oblikovalo i sauvalo naciju i da mu se konano omogui  da ivi moralan ivot moralnog društva. Njegova svetišta, pobonost i duboka vjera govore jasno o tome tko je on.

Komunizam mu je ubio više od 600 sveenika, stvorio tisue muenika i na površinu iznio ono najljepše u njegovom narodu, u osobi kardinala Stepinca, koji karakterizira temelj njegovog naroda:

                Principi od kojih se ne odrie
                Ljubav koja mu je temelj
                rtva koja nije sebina
                Rije koja je odraz poštenja
                Istina zbog koje je spreman u smrt : na vješala ili u jamu
                Moralni kod koji su u njega usadila stoljea kršanskog odgoja

Stoga Hrvati imaju pravo, na temelju povijesnog sjeanja, traiti da ive u pravednoj, pravnoj i moralnoj dravi  jasnih zakona, jasnih stavova, jasnih naela i temeljnog traenja da njihova vjerska uvjerenja budu s poštovanjem prihvaena i cijenjena. To ujedno znai dvostruko traenje:

1.  Slubeno kršanstvo, Crkva u Hrvata, mora postati proaktivna: uvijek i svuda javno isticati kršanska i moralna naela te se hrabro suprotstavljati svim zakonima i politikim djelatnostima koji su u suprotnosti s temeljnim ljudskim, vjerskim i moralnim  pravom svakog ovjeka.

2.  U isto vrijeme trebala bi Crkva pozitivno stati iza onih javnih politikih osoba koje se javno zalau za gore navedena prava i principe.

Jasan stav Crkve ne moe preuzeti nitko drugi, niti ga moe zamijeniti ikakva interpretacija njena stava. To je minimum traenja poštenog, obinog hrvatskog ovjeka koji to zasluuje i eli da mu drava bude što bolja i pravednija.

ZAKLJUAK

Nakon obrane slobode i drave u hrvatskom Domovinskom ratu, hrvatski je narod postupno izgubio nadzor nad svojim suverenim pravima i mogunošu da odluuje o svojoj budunosti. Razlog tome poglavito su korumpirane, neuspješne upravljake  i oporbene strukture koje su zbog toga sada ostale bez povjerenja graana. Stoga se Hrvatska nalazi pred imperativom provoenja dubokih upravljakih i duhovnih promjena koje se mogu izvršiti samo ako upravljanje  hrvatskim društvenim i dravnim institucijama preuzmu struni, moralni, domoljubni i odgovorni ljudi.

Ekonomija, suverenitet i pravosue u Hrvatskoj su dravi neriješeni problemi povrijeeni velikim dijelom procesom ulaska u EU. Neosporno je potrebna cjelovita razvidnost u svim odlukama Vlade i oitovanje jasnih stavova nacionalne politike koja prvobitno odreuje i brani interese hrvatskog naroda unutar i izvan dravnih granica.

Principi moralnih, osobnih i ljudskih prava  zahtijevaju da odgovorna hrvatska vlast i  druge hrvatske institucije uvae  navedene zahtjeve o suverenitetu nacije, o gospodarstvu,  i  o pravnoj dravi  jer e se , bez njihovih rješenja,  nadalje, po smišljenom planu nastaviti podijeljenost nacije, a na sveukupnu i dugoronu štetu svih graana.

O nacionalnom suverenitetu:
1.   Hrvatski sabor treba donijeti odluku o Gospodarskom pojasu na Jadranu.
2.   Spor oko Savudrijske vale treba riješiti u okviru meunarodnog pomorskog prava.
3.   Treba riješiti granina pitanja Prevlake, Svete Gere i Podunavlja.
4.   Treba zaštititi hrvatski jezik, hrvatsku knjievnu i drugu kulturnu baštinu.
5.   Ime ZAVNOH treba izbrisati iz Izvorišnih osnova Ustava Republike Hrvatske.
6.   Hrvatski sabor treba promijeniti u prijašnje ime - Hrvatski narodni sabor.

O promašenom gospodarstvu:
1.   Brodogradnju u Hrvatskoj treba ouvati kako ne bi podlijegala interesima EU.
2.   Ribarstvo u Hrvatskoj treba ouvati i ne umanjivati ga pod interesima EU.
3.   Treba ouvati interese poljoprivrede i hrvatskih poljoprivrednika.
4.   Treba omoguiti slobodan prostor za razvoj malog i srednjeg poduzetništva.
5.   Treba  zacrtati i provesti razlaz s dosadašnjim bankarskim pristupom.
6.   Treba provesti uinkovite administrativne i izborne reforme.

O nedostatcima pravne drave:
1.    Odmah treba provesti cjelokupnu transparentnost u svim pregovorima s EU.
2.    Hrvatske dravne institucije trebaju otvoreno odbiti osudu hrvatskim generalima.
3.    Treba uspostaviti moratorij na sve sudske procese protiv Hrvatskih branitelja.
4.    Tubu za genocid protiv Srbije treba proširiti osim dravnih i na osobne razine.
5.    Treba provesti dekomunizaciju cjelokupnog hrvatskog javnog ivota.
6.    Treba jasno odrediti novu politiku RH prema Hrvatima u BiH.
7.    Negativni demografski pokazatelji trebaju postati strateški prioritet u Hrvatskoj.
8.    Srpskoj manjini treba ukinuti  ustavno jamstvo o specijalnom statusu.
9.    Privatizaciju treba provesti transparentno i u interesu graana.
10.  HAZU, tijelo koje plaa hrvatski narod, treba provesti vlastitu reform
11.  Dravne institucije ne smiju podlijegati novodošlim, neslubenim organizacijama.
12.  Treba  poništiti sramotne ustavne promjene o glasovanju Hrvata u  dijaspori.

Bez iznimke potrebno je unijeti odgovornost u dnevni javni rad i razumijevanje kako, kada, zašto i po kome je došlo do ove situacije pa e postati jasno što je potrebno initi da se sve to ispravi.

Potpisano iseljeništvo oekuje, iako s dvojbom, otvoren pristup hrvatskih vlasti gore navedenim problemima. Ono trai stvarne i brze promjene, otvorene rasprave, poništavanje nejasnih stavova,kritiku nesposobnosti, prokazivanje sebinosti i nepoštenja i kazne za prekršaje protiv nacionalnih interesa.

Dugogodišnje iskustvo hrvatskog iseljeništva na svim kontinentima jasno ukazuje da dolazak novih ljudi putem izbora zahtijeva vodstvo poštenih, karizmatinih kandidata, nadarenost promidbe, detaljni gospodarski i politiki plan te strateško  zajedništvo stranaka koje su odgovorne prema hrvatskoj dravi i hrvatskoj naciji. Samo to nesebino zajedništvo jami im izbornu pobjedu. 

U tom sluaju, iseljeništvo moe ponovno okupiti i pokrenuti svoje zajednice i ponuditi tom hrvatskom zajedništvu veliku podršku profesionalne  logistike  i financija na izborima te poštenje pristupa, znanje i kapital za razvoj poslije izbora.

Ponuda iz hrvatskog iseljeništva jasna je i pouzdana, a donošenje odluke o prihvaanju ove razvojne domoljubne ponude je na strankama i Hrvatima u domovini.

Ovo nije samo tema razliitog mišljenja ili razliitih politikih pristupa, ve poziv za povijesni ispit savjesti nacionalnog identiteta za svaku hrvatsku organizaciju i svakog hrvatskog ovjeka.

SVE  ZA  HRVATSKU   -  A  HRVATSKU  NI  ZA  ŠTO

Zaklada Hrvatska Hrvatima

1534 Plaza Lane 135
Burlingame, California 94010
USA
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!