www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Ponedjeljak, 21 Rujan 2020
 
 
OTVORENO PISMO MJETANA MJESTA SIVERII UPRAVI SPOMEN PARKA JASENOVAC
Utorak, 20 Sijeanj 2009
Poštovani!  

Kao što Vam je ve dobro poznato, naš list SIVERI  broj 2(15) 2008. objavio je lanak KRAA RTAVA – Jasenovaka „istina“ Jasenovac reseach instituta u New Yorku.

Iz tog lanka se vidi da je taj Institut, kojeg moralno i financijski podrava Kongres SAD-a, na Listu jasenovakih rtava uvrstio (prema našem tek djelominom istraivanju) i 42 rtve iz II: svjetskog rata iz našeg Siveria, koje nikakve veze nemaju sa Jasenovcem jer su nastradali uglavnom u Dalmaciji, preteno od angloamerikih bombardera, neki na kunom pragu od etnika, a neki i u partizanskim jedinicama, a veina od njih je i pokopana na mjesnom groblju Sv. Petra Apostola u Siveriu. Na spomenutu listu je uvršteno i nekoliko naših Siverana, koji su, hvala Bogu, i sada ivi i zdravi.

Prema vrstim saznanjima nas Siverana - iz mjesta Siveri niti jedna jedina osoba, bez obzira da li hrvatske ili srpske nacionalnosti, nije nastradala u Jasenovcu, jer beziznimno za svaku rtvu sa sto postotnom sigurnošu znamo gdje je poginula, od ije je ruke poginula i kada je poginula. To u našem Mjestu Siveri nikada nije niti najmanje bilo sporno. 
Uvrštenje naših siverikih rtava na Jasenovaku listu nas mještane Siveria naprosto je
šokiralo! Da bismo nastalu situaciju umirili, kao istinoljubivim ljudima, pismom kojeg smo Vam poslali preporuenom poštom 03. 01. 2009.g. molili smo Vas  da nam dadete sljedee informacije.


       1.   Da li je Vaša lista, tj. Lista rtava Spomen parka Jasenovac identina sa Listom
             koju  j
e objavio  Jasenovac reseach institute u New Yorku na svojim internetskim

             stranicama.

2.   Ako nije identina – da li se i na Vašoj listi nalazi neka od rtava iz Siveria kao rtva koja je nastradala u Jasenovcu. >

3.   Da li Spomen park Jasenovac surauje s spomenutim Institutom u New Yorku na utvrivanju Liste jasenovakih rtava, jer je malo za vjerovati da oni tamo samostalno istrauju to podruje.

4.   Da li ste spremni u Vaše ime spomenuti Institut upozoriti da  niti jedan Siveranin za vrijeme II. Svjetskog rata nije nastradao u Jasenovcu, i da li ste spremni od istih zatraiti da sve naše Siverane po hitnom postupku skinu sa te liste, bez obzira da li su ivi ili mrtvi

5.   Kada e, i da li e slubena Lista rtava koju utvruje vaša Uprava Spomen parka Jasenovac biti objavljena na Internetu, kako bi mještani mnogih mjesta u RH i BiH, kao i drugih podruja provjerili da li je ta lista istinita ili je moda i ona sainjena po principu spomenutog Instituta?

Iako smo u našem pismu Vama od 03. 01. 2009.g. izriito traili da nam im prije odgovorite i dadete navedene informacije, a unato injenici da je naše pismo objavljeno na brojnim Internet portalima, do dan danas (19. 01. 2009.g.) nismo dobili od Vas nikakav odgovor. Pretpostavljamo da za takvo ponašanje imate razlog. Qui tacet consentire videtur! Tko šuti ini se da pristaje (odobrava)!-  ili, odgovaranje na neije pismo više ne spada u kulturu poslovnog ili etikog ponašanja.
Obzirom da nismo bili dostojni dobiti Vaš pismeni odgovor, moemo samo pretpostavljati da li Vaša uprava surauje ili ne surauje sa Institutom u New Yorku. Ali zasigurno znamo jedno - da Institut u New Yorku ne raspolae, niti moe raspolagati sa arhivskim dokumentima, jer se oni nalaze po raznim arhivama na prostorim ex Jugoslavije, i teško su dostupni i našim povjesniarima istraivaima, a kamo li onima u New Yorku. Iz ega bi se dalo zakljuiti da su predstavnici tog Instituta (pa ma tko tamo bio) najvjerojatnije tu Listu rtava dobili gotovu odnekud s prostora ex Jugoslavije.

Vi, kao Uprava Spomen parka Jasenovac koja se financira izravno iz Dravnog prorauna RH, ako ništa drugo, trebali ste slubeno upozoriti spomenuti Institut (iako oni to jako dobro znaju) da je njihova Victims list u velikom dijelu neistinita i da vrijea dostojanstvo najprije onih istinskih rtava u Jasenovcu, a potom da vrijea dostojanstvo svih onih koji su i sada ivi, a nalaze se na toj listi, kao i dostojanstvo svih onih koji su poginuli koje kuda i nemaju nikakve veze sa Jasenovcem. Ali da se time vrijea i dostojanstvo i Vaše Domovine i Vaše drave Republike Hrvatske, da se vrijea dostojanstvo najveeg heroja u povijesti svijeta – ISTINE!. Ako ništa ne biste time postigli, trebali ste o tome izvijestiti Vladu RH. Ali Vi to niste uinili!

Zato, nemojte nas tjerati na pomisao da je taj institut u New Yorku samo (neija)  ekspozitura osnovana, pored ostalog, i s ciljem - da se sa tom lanom Listom rtava  muzu dolari od Kongresa SAD-a koji je „moralni“ i financijski sponzor Instituta.

Naš Siveri se nalazi pet stotina kilometara daleko od Vašeg Jasenovca, i mi nikada, ama baš nikad sa Jasenovcom nismo imali nikakvog  kontakta ni kao mjesto ni kao pojedinci. Ovih dana stiu, injenino dokumentirani, izvještaji i iz brojnih drugih mjesta u RH o slinoj krai rtava u njihovim mjestima,  i to na stotine, pa ak se na nekim listama ukradenih rtava nalazi na desetke ili stotine partizanskih borca, koji su u obrani zemlje  poginuli na frontovima i drugdje, ali ne i u Jasenovcu. A Vi na to niti da mrdnete prstom.

U cijeloj povijesti ljudske civilizacije nije bilo bestijalnije manipulacije imenima i mrtvih i ivih ljudi, ime ne samo da su ljudi povrijeeni duševno, ve im se otvaraju i stare rane, a autori te liste pokazuju neljudskost, koja sramoti i one prave rtve u Jasenovcu, koje nitko ne osporava, ve svatko normalan prema njim izraava pijetet. Ali lanim listama rtava bez obzora tko ih je sainio, sramoti se i sami Spomen park, pa je sve više ljudi koji zbog takvog postupanja ne mogu vjerovati da se je tamo dogodilo i ono što se je uistinu dogodilo.

 

Mi smo istinoljubivi ljudi i ne elimo da se u Jasenovcu utvrdi niti jedna rtva manje, ali isto tako niti jedna više od onog kako se je stvarno dogodilo. Ni Vama ne bi bilo drago da netko na takvu listu stavlja imena Vama dragih i bliskih osoba, a znate da nisu poginuli u Jasenovcu nego negdje druge, ili su i sad ivi i s vama sjede za zajednikim stolom. Ne ini drugome ono što ne eliš da se uini tebi!
 

Zato javno pozivamo:

Molimo vas skinite imena naših mrtvih i ivih Siverana sa te  sramotne liste, bez obzira tko ju je sastavio, jer ste za to plaeni sredstvima nas poreznih obveznika. Isto tako i imena svih onih koji na tu listu ne spadaju, bez obzira iz kojeg su naroda i mjesta u RH, BiH ili bilo kojeg drugog prostora ili drave.

 

 

Pozivamo sve graane  s prostora ex Jugoslavije, ili da se nalaze u dijaspori, da provjere da li se na toj listi ili na Listi Uprave Spomen parka Jasenovac, nalaze njihovi bliski mrtvi koji nisu nastradali u Jasenovcu ili da li se i iz njihovih mjesta na toj listi nalaze i oni koji su još ivui, njihovi prijatelji, njihova rodbina, oevi ili djedovi. 

Zato kategoriki traimo da se  slubena lista Uprave Spomen parka Jasenovac - stavi na INTERNET, na javni uvid svima – ljudima i narodima!

Jer postoji vrijeme lai i vrijeme istine. Sada nastupa vrijeme ISTINE! Zato pozivamo sve one, bez obzira kojem narodu ili vjeri pripadaju, da provjere da li se netko iz njihovog naroda, prvenstveno (Slovenci, Hrvati, Srbi, Bošnjaci, Makedonci, Crnogorci, Kosovari, Romi, Hebreji i dr.) nalazi lano na nekoj Jasenovakoj listi, i da reagiraju poput nas Siverana, koje zanima samo istina. Jer nas  jedino Istina moe osloboditi, pa ma kako da je crna. I najrunija istina je ljepša i od najljepše lai – jednostavno zato jer je Istina!. Kao estiti i istinoljubivi ljudi samo u Istini moemo graditi našu budunost! Pa i cijeli narodi koji nee prihvatiti Istinu kao svoj credo, ne mogu imati ni svoje budunosti!

Za sve one  koji na Jasenovakim listama pronau sebe ili svoje, kao lane rtve, bilo ive bilo mrtve, izvješujemo ih da postoji zakonska mogunost da se protiv autora liste ili institucije koja je takvu listu sainila podnese i kaznena prijava. Takoer postoje i zakonske mogunosti podizanja tube pred domaim ili meunarodnim sudovima za nadoknadu štete zbog pretrpljenih duševnih boli. Tuba se u odreenim sluajevima moe usmjeriti i prema Republici Hrvatskoj, ako je netko lano na listi koja je sainjena u RH.

I na kraju, pitamo se samo što e sada uiniti i na ijoj e strani biti - Vlada RH?

Primite izraze našeg štovanja!

U Siveriu 19. sijenja 2009.
                                                                                  ZA MJEŠTANE SIVERIA
                                                                                 
Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript

                                                                                  Mile Prpa v.r.

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!