www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Naslovnica > Program
Petak, 10 Srpanj 2020
 
 
Program
Subota, 23 Veljaa 2008

PROGRAM RADA ZA 2008. GODINU 

IZDAVAŠTVO

Zbornik radova IV. Hrvatskog rtvoslovnog kongresa odranog u lipnju 2007. godine u Zagrebu i Škabrnji, cca 710 str. 

Zbornik radova Prve meunarodne viktimološke konferencije o rtvama rata i oruanih i oruanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji(1991.-2001.),  cca. 168 str. 

AKCIJE Povjerenstvo za istinu i pomirenje , kao ostvarenje zakljuka Prve meunarodne viktimološke konferencije o rtvama rata i oruanih sukoba u bivšoj Jugoslaviji (1991.-2001.), sastavljenoj od istaknutih pojedinaca iz javnog ivota novonastalih drava.

Fond za pomo rtvama teških zloina, u zajednici sa Pravnim fakultetom Sveuilišta u Zagrebu zatraiti od Vlade RH da se iz takvog fonda koji bi se formirao od naplaenih novanih kazni, obešteuju rtve teških zloina ako nema drugih izvora za kompenzaciju, jer dunost kompenzacije rtve ostaje  u prvom redu na poinitelju kaznenog djela.

Prava rtve prema Europskim standardima. Izraditi poredbeno pravnu studiju prava rtava zloina za potrebe Vlade RH u pristupnim pregovorima za ulazak u EU, u suradnji sa Meunarodnim viktimološkim institutom International Victimology Institut (INTERVICT), Tilburg, Nizozemska, i VICT Program, European Commission i istaknutim hrvatskim pravnim strunjacima europskog prava.

rtve u sportu – u suradnji sa znanstvenim i strunim organizacijama nastaviti istraivanje štetnih posljedica i pojava u sportu (doping, ugroavanje zdravlja djece i  mladih uzrasta, pretjeranosti profesionalizma, opasnosti nasilja i viktimizacije u natjecateljskom sportu i dr.)

Osuda zloina komunistikih reima - niz konkretnih akcija slijedom Rezolucije 1481 Vijea Europe i Deklaracije Hrvatskog sabora o osudi komunistikih zloina u Hrvatskoj (2006.) 

KOMPJUTORIZACIJA

Svaka rtva ima ime. U zajednici sa Dravnim arhivom Hrvatske i istaknutim strunjacima raditi na ostvarenju popisa rtava Domovinskog rata , Prvog i Drugog svjetskog rata, i rtve totalitarnog terora u Dvadesetom stoljeu. 

(Ovdje su navedeni samo glavni dijelovi programa HD-a za ovu godinu, prihvaeni na Godišnjoj skupštini Društva 15. prosinca 2007.)                                                                           

                                                                                                                    Dr Zvonimi Šeparovi, predsjednik

Hrvatsko rtvoslovno društvo (kra. HD), utemeljeno 1991. godine, je nevladina, nestranaka, neprofitna znanstvenostruna humanitarna udruga koja ima slijedee ciljeve:

  • prouava i prati pojave i uzroke stradavanja ljudi, nastoji osigurati pravnu zaštitu rtava, pruiti pomo i podršku rtvama zloina i zloupotrebe moi;
  • posebno prati i izuava probleme rtava rata, nasilja i kršenja prava ovjeka, nasilja u obitelji, rtve u okolišu, prometu, na radu, u prirodnim i drugim nesreama i katastrofama, izuava rtve u pravosuu, administraciji, zdravstvu, školama i u drugim javnim slubama;
  • izuava stradanje djece, ena, starijih osoba, pripadnika manjina i druge rtve.

Društvo surauje sa drugim vladinim i nevladinim organizacijama, angaira se u pojedinim sluajevima stradanja ljudi i ostvaruje meunarodnu suradnju, posebno putem svoga lanstva u Svjetskom rtvoslovnom društvu.
 Društvo ima izdavaku djelatnost. Tiskano je više monografija posebno o rtvama rata – rtvoslove pojedinih krajeva. Objavljen je i Hrvatski holokaust 2005. Društvo odrava javne tribine, znanstvene i druge skupove. Najvaniji su svake tri godine Hrvatski rtvoslovni kongresi (1998, 2001, 2004, i 2007.) s kojih su objavljeni zbornici radova i to: 

HRVATSKI RTVOSLOV, Zagreb 1998.
DA SE NE ZABORAVI, Vukovar 2001.
O RTVAMA JE RIJE, Zagreb 2004.
O RTVAMA U RATU I U MIRU, Zagreb - Škabrnja 2007. – IV. Hrvatski rtvoslovni kongres


"RTVA ZNAK VREMENA"
18. do 20. lipnja 2010. u Zagrebu i Voinu
uz 25-tu obljetnicu Petog svjetskog viktimološkog kongresa u Zagrebu (1985.),
i uz 20-tu obljetnicu osnutka Hrvatskog rtvoslovnog društva (1990.)


lanom društva postaje osoba koja usvaja Statut i ciljeve Društva. lanovi društva su znanstvenici i struni djelatnici u podrujima prava, medicine, psihologije, kriminologije, socijalnog rada, povijesti, pravosua, ekologije i drugih znanosti i strunih djelatnosti koje se tiu stradanja ljudi. 

lanarina: 100,00 kn godišnje.
Studenti, umirovljenici i oni koji nemaju sredstva oprošteni su lanarine. 

iro-raun br. 2390001-1100271239 kod HPB, Zagreb
Devizni raun kod Hrvatske poštanske banke Zagreb 7030-1436767 

Sjedište Društva  

Hrvatsko rtvoslovno društvo
Ilica 36/I/dvorište
10000 ZAGREB

E-MAIL: Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript
                 Ova email adresa je zatiena od spam robota, nije vidljiva ako ste iskljuili Javascript


 
 
Top! Top!