www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
etvrtak, 09 Travanj 2020
 
 
Pomognimo baki Nadi urediti dom i siguran krov nad glavom
Nedjelja, 08 Veljaa 2009

 Negdje na pola puta izmeu Zagreba i Varadina, udaljena tek kojih stotinu metara od ceste Varadin – Zagreb, u naselju Jarek Bisaški, u skromnoj ruševnoj kuici, s naherenim krovom i srušenim dimnjakom ivi skromna starica Nada Premu. Baku Nadu ivot nije mazio, a siromaštvo i neimaština pratili su je kroz cijeli ivot.
Nada Mrazovi roena je u Breznici 1938. godine, ki je Vinka i Vjekoslave r. Horvat, a u roditeljskom domu ivjela je do udaje za supruga Stjepana 1968. godine, kada je preselila na sadašnju adresu u Jarek Bisaški 37, 42226 Bisag. Plod ljubavi dvoje mladih je i sin Franjo roen 1965. godine, a u zajednikom domainstvu ivjela je i svekrva Katarina koja je pomogla snahi u odgoju i školovanju sina koji se najprije zaposlio u nešto udaljenijem mjestu i 1991. godine formirao vlastitu obitelj. 
Skromni dom koji je graen negdje na prijelazu iz 19 u 20 stoljee zauzima moda 15 kvadratnih metara stambenog prostora, a graen je iz drvenih tesanih greda na koje su se nakon gradnje nabijale poprene letve te se zgrada premazala mješavinom ilovae i plijeve. Tako dobivena fasada naješe je premazivana vapnom, a u unutrašnjosti dodavala se i koja prirodna boja. Dio namještaja potjee još iz doba gradnje kue, na podu je nabijena zemlja-ilovaa, strop je sastavljen iz drvenih poprenih greda na koje su, s gornje strane poslagane daske u pravilnim razmacima, a kao izolaciono sredstvo po tavanu je nasipan sloj zemlje koji ujedno sprjeava izlazak topline i prodor hladnoe u stambeni prostor. U kui se nalaze dvije prostorije, u istonom dijelu je predsoblje koje koristi i kao smonica, a zapadno je glavna soba koja je višenamjenskog karaktera te slui i kao primaa, i dnevna, i blagovaona, i kuhinja, i naravno kao spavaa. Sanitarni vor se nalazi u dvorištu, a po pitku vodu baka odlazi na bunar koji je udaljen otprilike stotinjak metara. U dvorištu se nalazi i kokošinjac u kojem baka dri nekoliko kokoši, sedam komada, koje daju jaja kojima baka ostvaruje prihod za pokrivanje redovitih troškova. Siromaštvo i bijeda ne dozvoljavaju luksuz, tako da Nada od svih blagodati civilizacije koristi samo struju za koju mjeseno izdvaja po 20 kuna, što se podmiruje iz prije reene poljoprivredne proizvodnje. Radio i televiziju baka ne eli, jer je ionako ne bi mogla plaati, a tiskovine baš i ne ita jer nešto slabije vide te joj se nakon nekog vremena zamuti vid i zaboli je glava. Baka kae da ju vid još dobro slui jer moe navesti konac u iglu. Na pregled kod onog lijenika ni ne misli jer nema ni za autobus, a kamo li za pregled i naoale. Zdravstvenu zaštitu ne zna kako ostvaruje. Niti je ne treba jer nije bolesna, a starost joj nema tko „izlijeiti“.

  Kua je stara i trošna, od klizanja terena sva se nekako uvukla u zemlju, da se ne sruši dijelom potpomae stari masivni ormar koji pridrava strop i krovnu konstrukciju, a istoni dio krovišta koji se nagnuo i gdje je s trošnih letvi popadao crijep baka je sama sanirala najlonom koji je dobila korištenjem vrea od umjetnog gnojiva, dok je donji dio poduprla kolcima. 
Pred tridesetak godina obitelj je zapoela graditi novu kuu koja je sagraena do deke. Kako Nada ve skoro dva desetljea ivi sama, bez ikakvih prihoda, o nastavku gradnje nije moglo biti govora, a za to baka nema ni strunog znanja ni financijskih mogunosti. Tako je s vremenom novogradnja zarasla u mahovinu i bršljan, a vlaga, sunce i snijeg, smrzavica i zima, razgrauju i ciglu od koje je sagraena. 

Na teak ivot baka Nade ukazivano je putem novinskih lanaka i tv emisija, no stanje se promijenilo nije. Tako su slubenice nadlenog socijalnog ureda baku posjetile u ljeti 2007. godine i ustanovile da baka „nema pravne osnove za dobivanje pomoi“.  ak štoviše baku su izgrdile što se „slika po novinama“ i televiziji, umjesto da bi joj barem pruile toplu rije, a da i baka nema  prava na nikakvu pomo ne vjerujem da  spomenutim slubenicama dravna sigurna plaa ne omoguuje barem suosjeanje s osobama bez ikakvih primanja. Tu je vano napomenuti da baka Nada od nikog nije traila nikakvu pomo pa ni od spomenutog centra. No, smatram za sramotnim i neprimjerenim, za sve oblike vlasti, ako slubenici ustanova kojima se dunost brinuti, za osiguranje minimalnih ivotnih uvjeta potrebnim na svojem podruju to propuste uiniti bez obzira jesu li ljudi u potrebi podnijeli „zahtjev“ ili „zamolbu“ ili nisu. Jer na kraju krajeva kako bi siromašna starica i sastavila zamolbu, odnijela je u ustanovu kad ne zna da postoji, a nema je ni na emu napisati. A za dolazak u centar trebaju i novci, što opet neki nemaju, a bez zahtjeva eto nema ni pomoi.
Baku Nadu upoznao sam pred dvije godine, poetkom veljae 2007. godine, a o teškom ivotu i siromaštvu starice koju kao da su svi napustili i od nje digli ruke priao mi je prijatelj Branko Kovai za jednog povratka iz Zagreb, s jednog od Senata Hrvatske kršansko demokratske unije. No iz prie prijatelja teško sam mogao procijeniti stanje, a kad smo došli do blizu zgrade ostao sam zateen vienim. O ivotu bake napisao sam jednu reportau za Varadinske vijesti, snimila se tv-emisija,  ali stanje se promijenilo nije, a starost i neimaština baki Nadi nisu garantirali sigurni krov nad glavom. Jedan od posjeta baki Nadi zbio se i potkraj 2007. godine, a preko fotografija o teškim ivotnim prilikama siromašne bake upoznao sam i gospou Jadranku, koja me podrala da baki moramo pomoi. Sretan Boi baki Nadi pjesmom su poeljele i lanice Pjevakog društva Kriarice iz Cestice, a zajedno su zapjevala i pjesmu Radujte se narodi. 

Kako „redovnim putem“, preko redovitih socijalnih ustanova nije pomo mogla biti izmoljena za pomo sam se obratio i Caritasu Varadinske biskupije, a tu se ukljuila i upa Bisag. Naravno i dobri ljudi koji su htjeli pomoi. Dogovoreno je da prvo treba staviti krovište na „novogradnju“, a nakon toga potrebno je urediti barem jednu sobu. Vjerovali smo i vjerujemo da e zdanje ruševine u kojoj baka ivi izdrati još ovu zimu, a u ljeto planiramo, odbor koji smo sastavili, uz pomo dobrih ljudi urediti i opremiti barem jednu sobu.   

  Akcija stavljanja kue pod krov dogovorena je za poetak ove godine, a na red je došla tek potkraj sijenja. U to doba u SZ dijelu Hrvatske zapao je snijeg, a u to doba i temperature su bile redovito ispod 0 ili oko nula stupnjeva uspio je prvi dio akcije (postavljanje krova) "Osigurajmo siguran krov za siromašnu baku Nadu" iz Jareka Bisaškog - opina Breznica, upa Bisag.

Sam poetak nije obeavao, poetak radova i dopremu materijala dogovoren je za utorak, 27. sijenja, a za taj dan prognoze, koje su se i dijelom ostvarile, predviale su kišu i snijeg. Prognoze su predviale da e snijega zapasti oko pola metra. No, poueni dosadašnjim, naime „novogradnja“ je dospjela do deka pred tridesetak godina, doprema materijala se nije odgaala, a ljudi koji su obeali priskoiti u pomo nadali su se kako se prognoze nee baš stopostotno ispuniti, što se pokazalo djelomino i  tonim te je tog utorka u Jareku Bisaškom i opini Breznici i upi Bisag padala samo kiša koja nije prestajala cijeli dan.
Pa neka ostane zabiljeeno da je s radovima zapoeto u utorak 27. sijenja, ujutro u 8 sati kada je kamion iz tvrtke BMD iz Bedenca dovezao dio grae, letve, grede, daske i avle te..., dakle dio koji je nedostajao za kompletiranje krovišta. Grau je trebalo prebaciti na kola kojima je ista dovezena do "gradilišta". Naime, od glavne ceste koji vodi od dravne ceste Varadin-Novi Marof - Breznica - Zagreb, s odvojka u Jareku koji ide prema Jalesu i dalje prema Bedenici u Zagrebakoj upaniji, do bake Nade vodi uzak put, mogli bismo više rei da je to travnata zemljana staza iju prohodnost smanjuje i opasni otkriveni bunar koji je dijelom na putu, a dijelom na susjednom dvorištu. 

Drugi dio grae poklonio je Branko Kovai, iz Jareka Bisaškog koji je dao i polovinu crijepa i sljemenjake, a za izgradnju krova utrošeno je 24 komada greda duine 6 metara (10 x 12 cm) koje su postavljene na nazidne grede i drvenu konstrukciju, (tzv. stol – postolje), sastavljenu iz 4 komada greda (dimenzije 14 x 16 cm) duine 6 m koje su postavljene na okomite drvene nosae, postolje. 
     


Dakle akcija je unato kiši zapoeta ujutro u osam sati te se dopremljeni graevni materijal kolima, po uskom klizavom, djelomino raskvašenom putu, dovezao do kue i prebacio na deku gdje e se kasnijih dana koristiti. Traktorima i kolima dopremljena je i graa od obitelji Kovai, a promrzli i prozebli radnici prvi dan gradilište su napustili u 10 i 30 sati. Kako je utorak i srijedu na gradilištu padala kiša, po visovima oko Breznikog Huma i sjevernije u Varadinu, Kriovljanu i ostalim mjestima Varadinske i Meimurske upanije palo je mjestimice i dvadesetak centimetara snijega koji je zadao dosta problema u opskrbi strujom i na pojedinim dijelovima oteao promet, radovi su privremeno zaustavljeni.

Ponovno oivljavanje gradilišta uslijedilo je potkraj tjedna, u petak 30. sijenja, a niske temperature (zbog smrzavana) olakšale su kretanje po raskvašenom i vodom natopljenom dvorištu i pristupnom putu do kue. Pod strunim vodstvom majstora Joe radovi su nastavljeni i narednih dana, a radilo se ujutro od 8 do 16, a ponekad i do 17 sati, samo da se starici osigura krov nad glavom. Ostaje isto da zabiljeimo da je kua stavljena pod krov u utorak, 3. veljae, na blagdan sv. Blaa, a radovi su završili oko 16 sati.


Radost bake Nade bila je neizmjerna svih dana, a za utorak, kada je kua pokrivena, baka je pripremila i „pušlec“ od suhog cvijea kojim je ukrasila krov, kako je to obiaj od davnina.
Na fotografijama prikaz stanja – promrzli i pokisli „radnici“ u utorak, 27. sijenja, pa dalje do završetka gradnje, a tu su i Kriarice i snijegom opkoljena kuica 2007. godine. Posljednja fotografija snimljena je u utorak, 03. veljae u 12 i 30 sati.Ostajem zahvalan svima koji su pomogli, u nadi da e se siromašna starica ipak doivjeti u vrstoj kui, u kojoj nee strahovati da joj se kua pod snijegom, ili za nevremena sruši na glavu.

Za završetak i mogue preseljenje iz stare ruševne kuice radovi e se nastaviti nakon prikupljenog potrebnog materijala, a potrebno je:

Stolarija prozori, vrata, ulazna i ostala. Elektro instalacije i preseljenje prikljuka. Cigla, cement, vapno, pijesak – za zatvaranje kue, zidanje zabatnih zidova i zatvaranje tavana, a potrebno je sazidati i dimnjak. Kako je Nada stara bilo bi poeljno dopremiti cijevima vodu iz bunara, hidrofor-pumpu itd, a siromašnoj starici u sadašnjom zdanju dobro bi došao i unutarnji WC s vodom za ispiranje – dakle mogla bi se sagraditi i septika jama…
Zamolba za dodjelu pomoi u materijalu ili ukoliko ima koga za ustupiti graevni materijal ili bilo na koji drugi nain pomoi slobodno se obrati. Graevni materijal ne treba biti nov, ali mora biti upotrjebljiv, rekli bismo mora biti funkcionalan. Za dimenzije stolarije, koliinu elektro i ostalog materijala informacije se mogu dobiti kod Branka Kovai, Jarek Bisaški telefon 042-616-151. 

Financijska pomo moe se doznaiti na
Caritas Varadinske biskupije
Zagrebaka ul. 3
42000 Varadin
telefon 042 320-205

Uplata priloga moe se uplatiti na iro raun
Caritas broj
2360000-1101733293
poziv na broj (model) je 01-1332180-2009
s naznakom za - baku Nadu.

U kasnijoj fazi trebat e pe, moda i koja stolica, ormar i sline potrepštine. No u sadašnjem trenutku, vjerujem da se slaete, baki je prvo je potrebno urediti barem jednu sobu, staviti prozore, vrata, sazidati dimnjak, staviti elektro-instalacije, nanijet buku…

Još jednom hvala svima koji su pomogli i onima koji pokazuju razumijevanje za osoblje u nevolji i potrebi

Zapisao: Franjo Talan
U Kriovljanu 7. veljae 2009. godine 
 

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!