www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Naslovnica > Statut
Petak, 10 Srpanj 2020
 
 
Statut
Subota, 23 Veljaa 2008

Na osnovi l. 11. Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 70/97 i 106/97), Skupština Hrvatskog rtvoslovnog društva na sjednici odranoj 16. studenog 1997., te izmjene i dopune Statuta društva 18. lipnja 2002., donijela je ovaj


S T A T U T
Hrvatskog rtvoslovnog društva
(proišeni tekst)

I. OPE ODREDBE


lanak 1.

Ovim Statutom utvruje se: naziv, sjedište i podruje na kojem djeluje udruga - Hrvatsko rtvoslovno društvo (u daljnjem tekstu: Udruga); zastupanje, ciljevi, djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, ostvarivanje javnosti rasa udruga, lanstvo i lanarina, pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti lanova, unutarnjem ustroju udruge, tijelima udruge, njihovom sastavu, ovlastima, nainu odluivanja, uvjetima i nainu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti lanova, imovini i raspolaganju s moguom dobiti, nainu stjecanja imovine te prestanku i postupku s imovinom u sluaju prestanka.

lanak 2.

Hrvatsko rtvoslovno društvo je nevladina, neprofitna i nestranaka udruga sa svojstvom pravne osobe. Temeljna djelatnost udruge je zauzimanje za zaštitu ljudskih prava i sloboda.

lanak 3.

Udruga djeluje na podruju Republike Hrvatske. Sjedište Udruge je u Zagrebu, Ilica 36/I, dvor, Zagreb.

Puni naziv udruge je: Hrvatsko rtvoslovno društvo

Skraeni naziv glasi: HD

Uz naziv na hrvatskom jeziku, Udruga moe rabiti i naziv na engleskom jeziku:
Croatian Society of Victimology

lanak 4.

Udruga se moe udruiti sa srodnim društvima u savez ili neki slini oblik povezivanja, a moe biti samostalno ili preko saveza društava, lan Svjetskog viktimološkog društva.
Udruga moe osnivati svoje podrunice i druge ustrojstvene oblike koji djeluju na podruju više opina, gradova, ili upanija.
Podrunice nisu pravne osobe.
Osnivanje i nain rada podrunica regulira se opim aktom, kojeg donosi Skupština Udruge.

lanak 5.

Udrugu predstavljaju i zastupaju predsjednik, dopredsjednik i tajnik.

lanak 6.

Udruga ima peat okruglog oblika promjera 4 cm na kojem uzdu oboda piše: Hrvatsko rtvoslovno društvo, a u sredini: Zagreb.

lanak 7.

Rad Udruge i njenih tijela je javan.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim i istinitim izvješivanjem lanova Udruge i putem javnog priopavanja.

lanovi se o radu Udruge izvješuju dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Udruge.Predstavnici sredstava javnog priopivanja mogu prisustvovati sjednicama tijela upravljanja Udruge i izvješivati javnost o radu tih tijela i Udruge.

Udruga po potrebi izdaje sredstva javnog informiranja (periodine publikacije, biltene, plakate i sl.) sukladno propisima o izdavakoj djelatnosti.

II. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

lanak 8.

Udruga, kao svoj osnovni cilj ima prouavanje i praenje pojava, okolnosti i uzroka stradanja ljudi.

lanak 9.

Da bi ostvarila svoj cilj, udruga se bavi slijedeim djelatnostima:

- nastoji pronai odgovarajue mjere za suzbijanje i spreavanje stradanja ljudi i za pomo rtvama,
- nastoji putem zakona i na drugi nain osigurati zaštitu prava rtve,
- surauje s drugim organizacijama i pojedincima u zaštiti rtava,
- pomae rtvama zloina, posebno rtvama rata, rtvama zlouporabe moi, i drugim stradalnicima, osobito djeci, 
  hendikepiranima, pripadnIcima manjina, obespravljenima, progonjenima i drugim potrebitim pomoi.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruga povezuje svoje lanove na pojedinim projektima, organizira predavanja i druge strune i znanstvene skupove.

Udruga izdaje Viktimologiju, asopis za pitanja stradanja ljudi, a objavljuje i druge publikacije.

III. LANSTVO, PRAVA, OBVEZE I STEGOVNA ODGOVORNOST LANOVA

lanak 10.

lanom Udruge moe biti svaki punoljetni, poslovno sposobni graanin Republike Hrvatske.

lanak 11

Udruga ima i poasne lanove. Poasni lanovi postaju svi lanovi Predsjedništva Udruge kada im istekne mandat, te oni koji su svojom osobnom rtvom iskazali napore u borbi za bolji poloaj rtava, a koje predloi Predsjedništvo.
Poasni lanovi mogu biti i stranci, ako su pravno i poslovno sposobni.
O izboru poasnog lana odluuje Predsjedništvo, a potvruje Skupština.
Udruga dodjeljuje i godišnja priznanja za izraziti osobni doprinos pomoi rtvama rata i svekolikih stradanja. Odluku o priznanjima donosi Predsjedništvo.

lanak 12.

O primanju u lanstvo odluuje Predsjedništvo na temelju pismenog zahtjeva kandidata, a primanje istaknutih strunjaka ili javnih radnika moe biti i na poziv, odnosno prijedlog Predsjedništva Udruge.

lanak 13.

lan Udruge ima ova prava i obveze:

- aktivno sudjelovati u radu Udruge i njenih tijela,
- svojom aktivnošu doprinositi ostvarivanju ciljeva Udruge,
- strunim, znanstvenim i društvenim angamanom unapreivati rad Udruge,
- javnim djelovanjem doprinositi afirmaciji Udruge te realizaciji ciljeva zbog kojih Udruga postoji,
- birati i biti biran u sva tijela Udruge,
- biti potpuno i svestrano informiran o radu Udruge.

lanak 14.

lanstvo prestaje smru, istupom, brisanjem ili iskljuenjem.

lanak 15.

Brisanje iz lanstva Udruge moe uslijediti odlukom Predsjedništva zbog toga što lan najmanje godinu dana nije bio aktivan ni na koji nain u radu Udruge.

lanak 16.

lan moe biti iskljuen iz Udruge zbog:

- grubog kršenja Statuta Udruge,
- ponašanja i aktivnosti koje šteti ugledu Udruge, remeti rad Udruge u ozbiljnijoj mjeri,
- grubog kršenja prava i obveza koje lanak ima po Statutu ili drugom aktu Udruge.

Odluku o iskljuenju donosi Predsjedništvo, natpolovinom veinom svih lanova.

Na odluku Predsjedništva o iskljuenju ili brisanju iz lanstva 1an ima pravo albe Skupštini u roku od 30 dana, a njena je odluka konana.


IV. TIJELA UDRUGE

lanak 17.

Udruga ima ova tijela:
- Skupštinu,
- Predsjedništvo,
- Nadzorni odbor,
- Savjet i
- Vijee za zaštitu dostojanstva rtve za Hrvatsku.

lanak 18.

Skupštinu Udruge ine svi lanovi.

Skupština je najviše tijelo Udruge i ima u nadlenosti:

- donošenje Statuta i njegove izmjene i dopune,
- donošenje i razmatranje dugoronih i godišnjih programa rada,
- usvajanje financijskih dokumenata, posebno završnog rauna i financijskog plana,
- biranje Predsjedništva, predsjednika dopredsjednika, tajnika i rizniara,
- utvrivanje smjernica meunarodne suradnje,
- donošenje Poslovnika o radu Skupštine,
- razmatranje godišnjih i dugoronih izvještaja o radu,
- utvrivanje smjernica za cjelokupnu djelatnost Udruge,
osnivanje odbora i komisija za rješavanje pitanja iz svoje nadlenosti.

lanak 19.

Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Skupštinu saziva Predsjedništvo, predsjednik ili najmanje 20 lanova ako Predsjedništvo nije usvojilo njihovu inicijativu za sazivanje Skupštine.

lanak 20.

Skupština moe pravovaljano odluivati ako je nazona najmanje treina ukupnog broja lanstva. Skupština donosi odluku natpolovinom veinom nazonih.

lanak 21.

Predsjedništvo Udruge je organ upravljanja Udruge. Predsjedništvo ima ove djelatnosti:
- izvršava odluke Skupštine,
- vodi poslovanje Udruge u skladu s propisima i aktima Udruge te odlukama Skupštine,
- odluuje o primanju u lanstvo te donosi odluku o prestanku lanstva,
- upravlja imovinom Udruge,
- brine o izvršavanju programa rada Udruge,
- obavlja sve ostale poslove i zadatke Udruge koji nisu Statutom stavljeni u nadlenost nekog drugog organa,
- osniva odbore i komisije za rješavanje pitanja iz svoje nadlenosti.

lanak 22.

Predsjedništvo broji najmanje 7, a najviše 15 lanova, ukljuujui predsjednika, dopredsjednika, tajnika i rizniara. Mandat lanova Predsjedništva je etiri godine, uz mogunost ponovnog izbora.

lanak 23.

Predsjedništvo moe odluivati kada sjednici prisustvuje natpolovina veina lanova, a odluke se donose natpolovinom veinom glasova prisutnih.
Predsjednik Udruge je ujedno i predsjednik Predsjedništva.
Predsjedništvo za svoj rad odgovara Skupštini Udruge.

lanak 24.

Predsjednika Udruge bira Skupština iz redova lanova Predsjedništva, na etiri godine uz mogunost ponovnog izbora.

Predsjednik obavlja ove poslove i zadatke:
- rukovodi sjednicama Skupštine i Predsjedništva,
- brine o izvršavanju njihovih odluka,
- predstavlja i zastupa Udrugu,
- izmeu sjednica Predsjedništva obavlja poslove vezane za djelatnost Udruge,
- odgovoran je za izvješivanje javnosti o radu Udruge,
- odgovoran je za nadzor financijskog poslovanja Udruge,
- obavlja ostale poslove po odluci Predsjedništva ili Skupštine,
- u sluaju sprijeenosti predsjednika,  zamjenjuje ga dopredsjednik.

lanak 25.

Tajnika Udruge bira Skupština iz svojih redova na vrijeme od etiri godine, uz mogunost ponovnog izbora.

Tajnik Udruge obavlja ove poslove i zadatke:
- sudjeluje zajedno s predsjednikom u pripremanju sjednica Predsjedništva i Skupštine,
- vodi administrativno poslovanje,
- brine o pismohrani,
- prati financijsko poslovanje,
- surauje s predsjednikom u voenju poslovanja Udruge izmeu sjednica Predsjedništva,
- obavlja ostale poslove po odluci Predsjedništva ili Skupštine.

lanak 26.

Blagajnika Udruge bira Skupština iz svojih redova na vrijeme od etiri godine, uz mogunost ponovnog izbora.
Blagajnik Udruge obavlja ove poslove i zadatke:
- sudjeluje zajedno s predsjednikom i tajnikom u pripremanju sjednica Predsjedništva i Skupštine,
- brine i odgovara za raune udruge,
- prati financijsko poslovanje,
- surauje s predsjednikom i tajnikom u voenju poslovanja Udruge izmeu sjednica Predsjedništva,
- obavlja ostale poslove po odluci Predsjedništva ili Skupštine.

lanak 27.

Predsjednik, dopredsjednik, tajnik i rizniar duni su postupati po odredbama ovog Statuta u duhu pozitivnog prava hrvatskog pravnog poretka i u skladu s odlukama Skupštine i Predsjedništva društva. Za svoj rad odgovorni su Skupštini i Predsjedništvu.

lanak 28.

Nadzorni odbor ine tri lana Udruge koji nisu lanovi niti jednog drugog tijela Udruge, izabrana od Skupštine na etiri godine uz mogunost korištenja dva uzastopna mandata.

Nadzorni odbor:
- nadzire provedbu odredaba Statuta i drugih opih akata Udruge,
- nadzire materijalno-financijsko poslovanje Udruge,
- najmanje jednom godišnje podnosi Skupštini izvještaj o svom radu,
donosi Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor odluke donosi natpolovinom veinom svih lanova.

lanak 29.

lanovi svih tijela snose kolektivnu i pojedinanu odgovornost za svoj rad.
U sluaju da lan tijela Udruge ne udovoljava svojim obvezama, moe biti opozvan ili smijenjen po istom postupku kojim je izabran u to tijelo ili organ.
Opoziv lanova tijela moe biti skupan (cijelo tijelo) ili pojedinaan (pojedini lan), o emu odluuje tijelo koje odluuje o opozivu.

lanak 30.

Savjet Udruge sainjavaju javni, društveni i znanstveni radnici koje bira Predsjedništvo na etiri godine. Savjet je savjetodavno tijelo Predsjedništva, a ini ga najmanje 9 lanova.Savjet:
- upuuje predsjedništvo na društvene probleme vezane za ciljeve i djelatnost Udruge,
- savjetuje Predsjedništvo u znanstvenim i društvenim pitanjima,
- osigurava promidbu Udruge na znanstvenom planu,
- poduava lanove Udruge praktinim znanjima potrebnim za ostvarivanje cilja Udruge.
Savjet donosi odluke
  natpolovinom veinom prisutnih lanova.


lanak 31.

Vijee za zaštitu dostojanstva rtve za Hrvatsku sainjavaju javni, društveni i znanstveni radnici koje bira Predsjedništvo na etiri godine. O broju lanova vijea odluuje predsjedništvo.
Vijee brine o ouvanju dostojanstva rtve i medijski prati nepravilnosti ili kršenja dostojanstva, izvješuje o tome predsjedništvo Društva i predlae mjere zaštite.

V. MATERIJALNO - FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE

lanak 32.

Za svoje djelovanje Udruga osigurava sredstva od:
- lanarine,
- dotacija dravnih i drugih organa,
- prihoda od strune djelatnosti Udruge,
- darova,
- ostalih izvora u skladu sa zakonom.

lanak 33

Sredstva Udruge rasporeuju se financijskim planom za svaku kalendarsku godinu.
Sredstvima i imovinom Udruge upravlja i raspolae Predsjedništvo u skladu s odlukama Skupštine, odredbama ovog Statuta i vaeim propisima.
Ovlaštena osoba za izvršenje financijskog plana jeste predsjednik društva.

VI. NAGRADE I PRIZNANJA UDRUGE

lanak 34.

Za posebne zasluge za rad Udruge ili za posebna dostignua na podruju rtvoslovlja Skupština moe pojedincima il organizacijama dodijeliti priznanje, plaketu ili povelju.
Povelju poasnog lana Udruga moe dodijeliti pojedincima koji su dugogodišnjim radom posebno unaprijedili rad Udruge ili rtvoslovlja kao znanosti te dali trajan doprinos ostvarivanju ciljeva zbog kojih je Udruga osnovana.

VII. POSTUPAK DONOŠENJA I MIJENJANJA STATUTA

anak 35.

Nacrt statuta utvruje Predsjedništvo te ga dostavlja lanovima s rokom od najmanje 15 dana za stavljanje primjedbi.
Nakon proteka tog roka Predsjedništvo, nakon što je razmotrilo pristigle primjedbe, utvruje prijedlog Statuta te ga dostavlja Skupštini na usvajanje.
Uz prijedlog Statuta Skupštini se prezentiraju i primjedbe i prijedlozi koji nisu uvršteni u prijedlog. Statut se usvaja natpolovinom veinom glasova prisutnih.

lanak 36.

Pravilnike i druge ope akte Udruge, ako Statutom nije drugaije predvieno, donosi Predsjedništvo Udruge koje je nadleno i za njihovo tumaenje.

lanak 37.

Izmjene i dopune Statuta i drugih opih akata donose se prema postupku za donošenje tih akata.

VIII. PRESTANAK UDRUGE

lanak 38.

Udruga prestaje odlukom Skupštine i u sluajevima propisanim zakonom. U sluaju prestanka Udruge njegova e imovina pripasti Republici Hrvatskoj.

IX. PRlJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

lanak 39.

Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadlenom tijelu dravne uprave.

Statut potpisuje Predsjednik i tajnik udruge.

Predsjednik: prof. dr. Zvonimir Šeparovi
Tajnica udruge: Jadranka Lui


 
 
 
Top! Top!