www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Utorak, 11 Kolovoz 2020
 
 
IMA LI ZA HRVATSKU DRAMU MJESTA U SUBOTIKOM KAZALITU!
Utorak, 16 Travanj 2013
 Udruga Hrvatska neovisna lista pozdravlja nastavak izgradnje Narodnog kazališta u Subotici, ali se otvara i niz pitanja poslije izjave gradonaelnika Modesta Dulia i drugih dunosnika da e novim planom biti izgraene dvije umjesto tri dvorane.

Hoe li biti obnovljena Hrvatska drama u Subotikom kazalištu, hoe li tri drame moi uspješno djelovati u predviene dvije dvorane ili e se uporedo sa obnovom Narodnog kazališta i dalje nastaviti sa kršenjem prava hrvatske nacionalne zajednice?

Ponovno moramo podsjetiti na to da je Hrvatsko narodno kazalište utemeljeno19. rujna 1945. godine, da je temelj, a ujedno i obveza za obnavljanje Hrvatske drame,
Meudravni sporazum o zaštiti manjina sklopljen izmeu Republike Hrvatske i Republike Srbije2004. godine, kao i lanak 20 Ustava Republike Srbije prema kojem se dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava nemoe smanjivati.

Obnova Hrvatske drame bila bi ostvarenje prava hrvatske nacionalne manjine za ouvanjem nacionalnog identiteta i ouvanjem hrvatskog kulturnog naslijea na ovim prostorima, a to je i obveza grada Subotice.

Udruga Hrvatska neovisna lista se nada da e aktualni sastav Hrvatskog nacionalnog vijea uvidjeti vanost sadašnjeg trenutka i da e uvrstiti u dnevni red svoje prve naredne sjednice pitanje obnove Hrvatske drame u Narodnom kazalištu u Subotici i na taj nain i ispoštovati inicijativu koju smo podnijeli 21. prosinca 2012. godine.

Hrvatska neovisna lista
Predsjednik Zlatko IfkoviProgram Hrvatske neovisne liste

Naalost ne moemo biti zadovoljni poloajem veine Hrvata u Republici Srbiji. Nikada nije bilo više nezaposlenih pripadnika naše zajednice, veina je na pragu siromaštva. 

Po nekim procjenama svega 10% Hrvata djeluje u strankama i institucijama. Da li je to zbog nepovjerenja prema sadašnjem vodstvu tih stranaka i institucija? Došlo
je vrijeme za promjene u funkcioniranju unutar hrvatske zajednice. Iz gore navedenih razloga je došlo do osnutka udruge Hrvatska neovisna lista.

Ne smije se zaboraviti da je uspostavljanje suradnje svih generacija Hrvata preduvjet napretka i oporavka zajednice i to uspostavljanje suradnje izmeu onih Hrvata koji su 90-tih bili nositelji hrvatstva i ovih koji su sada elnici naše zajednice. Sada  je vrijeme da jedni druge pogledamo u oi i kršanski damo oprost za sve propuste i pogreške koje su uinjene na štetu pripadnika naše zajednice.

Prostor za zajedniko djelovanje zasigurno postoji, samo treba prevladati osobne animozitete i karijerizam, raditi zajedniki na onome što je hrvatski nacionalni interes, i opstojnost Hrvata na ovim prostorima. Treba  napraviti platformu za razgovore, u koje e biti ukljuene sve stranke, institucije, udruge koje okupljaju hrvatski narod
.

SURADNJA

Plan suradnje treba da se temelji na: formiranju  zajednike hrvatske liste za naredne izbore, uspostavi dijaloga s Bunjevcima koji se trenutno nacionalno ne izjašnjavaju kao Hrvati, decentralizaciji (formiranje opina u gradovima: Somboru, Subotici, Srijemskoj Mitrovici), gospodarskom, socijalnom i kulturnom oporavku, te na povratu imovine oduzete za vrijeme komunizma. Ovakve aktivnosti bi pridonijele povratku povijesnog pamenja, kao i izradi strategije za mlade.

Formiranje jedinstvene hrvatske liste, na
koju bi bile ukljuene sve stranke, institucije i udruge koje okupljaju hrvatski narod, je preduvjet suradnje. Razmjerno jaini, veliini stranke ili udruge bi bio i odreen broj mjesta na listi. Na ovakav nain objedinjene stranke, udruge i ostale institucije s hrvatskom nacionalnom odrednicom treba da zajedniki istupaju i uspostave suradnju i dogovore sa ostalim strankama, prvenstveno oko izlaska na izbore kao i u  aktivnostima na ouvanju identiteta Hrvata na ovim prostorima.

POLITIKA PRAVA

Predstavnici i lanovi udruge Hrvatske liste e u svom djelovanju preduzimati sve zakonske mjere da se provede novi izborni model temeljen meudravnim sporazumom o recipronoj zaštiti manjina. Prema tom izbornom modelu treba da se formira posebna izborna jedinica za Hrvate u Republici Srbiji, te bi na taj nain stvarno i punopravno Hrvati sudjelovali u donošenju politikih odluka. Prema postojeem  zakonu nisu posebno regulirana politika prava Hrvata, nije decidirano normirana zastupljenost Hrvata u predstavnikim i izvršnim tijelima na svim razinama ( lokalnoj, pokrajinskoj, republikoj i razini drave Srbije ), na što obvezuje lanak 9. meudravnog sporazuma: Stranke e omoguiti slobodno organiziranje i udruivanje pripadnika nacionalnih manjina.
Stranke e omoguiti sudjelovanje pripadnika nacionalnih manjina u donošenju odluka koje se odnose na njihova prava i poloaj na lokalnoj, regionalnoj i dravnoj razini u Republici Hrvatskoj, odnosno na lokalnoj, pokrajinskoj, republikoj i razini drave Srbije, omoguavajui osnivanje politikih stranaka i sudjelovanje u predstavnikim i izvršnim tijelima na nain da e unutarnjim zakonodavstvom osigurati:
zastupljenost nacionalnih manjina u predstavnikim i izvršnim tijelima na lokalnoj razini,
zastupljenost u predstavnikim tijelima na regionalnoj i dravnoj razini u Republici Hrvatskoj, odnosno na pokrajinskoj, republikoj i razini drave Srbije.


Stranke e osigurati materijalne i druge uvjete za izbor i djelovanje izabranih predstavnika nacionalnih manjina. Stranke e se, pri utvrivanju podrunih i/ili upravnih jedinica, suzdravati od dovoenja nacionalnih manjina u nepovoljniji poloaj.


MLADE

Našoj mladei otvoriti put u institucije. Po ovom pitanju je neophodno organizirati raspravu i sainiti strategiju. Kljune teme ove strategije bile bi: obrazovanje mladih, ukljuivanje u politike aktivnosti, poboljšanje uvjeta ivota mladih, potpora razvoju i financiranje organizacija mladih, poboljšanje poloaja mladih na trištu rada.

ZASTUPLJENOST I UPORABA JEZIKA

Zalagat emo se predstavnikim i izvršnim tijelima na razini grada provodi uporaba hrvatskog jezika, kao i u mjestima u kojima gdje ive Hrvati.

DECENTRALIZACIJU

Hrvatska neovisna lista e se zalagati za decentralizaciju grada Subotice jer se najmanje ulagalo u one dijelove grada u kojima smo mi Hrvati – Bunjavci po broju stanovnika veina. Vrijeme  da preuzmemo odgovornost i preduzmemo potrebne mjere i radnje radi obezbjeenja prosperiteta i razvoja mjesta koja nam povijesno pripadaju, a tom e doprinijeti i decentralizacija.
Zalagat emo se kada doe do decentralizacije grada Subotice da se formirati nove gradske opine: Formirati jednu opinu Mali Bajmok-Novo Selo-Mala  Bosna, formirati jednu opinu, Aleksandrovo-Bikovo-Verušic- Stari ednik, formirati jednu opinu Tavankut-Ljutovo, formirati jednu opinu Gat-Ker, formirati jednu opinu Bajnat-Prozivka, formirati jednu opinu Bajmok-urin
Ovakva inicijativa za dobivanje statusa gradskih opina ne bi za graane predstavljala dodatni porezni namet, ve bi se postojei prihodi u proraunu od poreza na imovinu, od poreza na dohodak, od administrativnih pristojbi, lokalnih i boravišnih pristojbi i dr. pravednije raspodijeliti.


GOSPODARSKA I SOCIJALNA ULAGANJA

Zalagati se za gospodarska i socijalna ulaganja na podrujima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima naše manjine. Poboljšanje gospodarski, socijalni i druge uvjete na podrujima tradicionalno ili u znatnijem broju nastanjenim pripadnicima naše hrvatske manjine,  bi  osigurao njihov opstanak na tim podrujima.

ŠKOLOVANJE NA HRVATSKOM

Novu strategiju razvoja školstva, koja obuhvaa strategiju razvoja, srednjeg i visokog školstva, treba postaviti kao prioritet unutar ukupne razvojne strategije naše zajednice, jer e se generacije koje sada zapoinju školovanje pojaviti na trištu rada za deset do petnaest godina.
Jedan od prioritet e nam biti otvorenje Hrvatskog školskog centara u Subotici, tu prije svega mislimo da bi trebao biti formiran kao srednjoškolska ustanova. a dosadašnja formirani odjeli osnovnog obrazovanja proširiti gdje nije formirano, a u onom školama gdje je izuavanje Hrvatskog jezika, zahtijevati emo na formiranju odjela na hrvatskom jeziku.

PRAVO NA RAVNOPRAVNO INFORMIRANJE

Zahtijevat emo da Uredništvo programa na hrvatskom jeziku Radio Subotice ima ravnopravan status pri financiranju i emitiranju programa sa ostalim uredništvima ove radio postaje.
Oformi
ti medijsku, radijsku, televizijsku postaju programa na Hrvatskom jeziku u gradovima gdje znaajan broj Hrvata ivi.

POVRAT IMOVINE

Povrat imovine za vrijeme komunizma je jedan od prioriteta djelovanje, jer se unutar zajednice po tom pitanje poduzima malo ili skoro ništa. U tijeku je inventura oduzete imovine.

ZA OBNAVLJANJE DRAME NA HRVATSKOM JEZIKU U SUBOTICKOM KAZALIŠTU USPOSTAVA SURADNJE SA BUNJEVCIMA

Platforma za razgovore o suradnji sa Bunjevcima koje se trenutno ne izjašnjavaju nacionalno kao Hrvati.

Osiromašeni Hrvati – Bunjevci, kao i Bunjevci koje se trenutno ne izjašnjavaju nacionalno kao Hrvati, u svome gradu su jeftina radna snaga (sluge). Ne moemo biti zadovoljni ovakvim stanjem i moramo pokušati zajednikim snagama nadvladati ovakvo stanje. Da bismo uspjeli u ovoj namjeri, moramo razmišljati na jedan drugaiji nain. U cilju okupljanja ovdašnjih Hrvata-Bunjevaca i Bunjevaca neophodno je zapoeti sa konstruktivnim razgovorima. Kao osnov tih razgovora mora biti zajedniko ouvanja identiteta.

Širok prostor za djelovanje ima i daju nam toke koje nas spajaju, a to su:
podrijetlo - potjeemo iz zajednike pradomovine, iz junog dijela Hercegovine, iz Dalmacije,
da smo se u ove krajeve doselili kao jedan narod,
da smo braa po krvi, vjeri i po jeziku,
da sve vlasti vrše asimilacijske procese,
da Bunjevci ive u zaleu Zadra, Hrvatskom primorju, Velebitu, Lici, te u Bakoj i to na vojvoanskoj i maarskoj strani, ali i u Hercegovini. Da priamo ikavskom štokavicom s novom aksentuacijom,
vjera - katolika vjera putem bosanskih fratara, koji su nas doveli u ove krajeve,
obiaji - Boi, Materice, Oci, Uskrs, polivai, Duijanca, prelo, rakijare, kraljice, sigre, svatovski obiaji, posmrtni obiaji...
kultura - zajednika od dolaska u ove krajeve (a i prije ) pa sve do danas i to: Brauljevi, Pavi, Katai, Vilov, biskup Ivan Antunovi, Mijo Mandi, Modroši, B. Šarevi, K. Milodanovi, Ivan i Ante Evetovi, Blaško Raji, L. Budanovi, Ilija, Nikola i Pajo Kujundi, Ago i Lazo Mamui i drugi,
folklor ,
da nemamo politika prava,
da nemamo osigurane materijalne i druge uvjete za djelovanje udruga,
ouvanje obiaja Bunjevaca.

Ukoliko se moemo sloiti da je sve  ovo zajedniko, onda je za nadati se, da se moemo sloiti i o drugim pitanjima i pokrenuti suradnju o ouvanje identiteta.

Za poetak, svako neka se dri naela uvaavanja i poštivanja drugoga.

Prijedlog suradnje i hrvatsko-bunjevakog zajednikog djelovanja:
Pripadnici bunjevakih Hrvata i Bunjevaca koje se trenutno ne izjašnjavaju nacionalno kao Hrvati nee ulaziti u meusobne konfrontacije (prozivanja, optuivanja ili napadanja), niti e davati povoda za konfrontacije,
Da je svaije osobno i zakonsko pravo kako e se izjašnjavati, kako e govoriti,
Da institucije i udruge u svom nazivu mogu koristiti imena bez ogranienja,
Da e prigodom organiziranja bilo kakvih manifestacija imati u vidu i drugu opciju i pozivati je i primati na dostojanstven nain, ime bi se dalo svjedoanstvo cijeloj zajednici da je platforma hrvatsko -bunjevakog suivota mogua, da takva suradnja moe funkcionirati, kao i
da je takva suradnja zapravo neophodna zbog opstojnosti na ovim prostorima,
Da e nastojati u medijima koristiti narodni govor - ikavicu, koja se iz svakidašnjeg govora polako gubi, a to je naše blago,
Da ce nastojati omoguiti da kulturno-umjetnika društva budu otvorena za sve pripadnike našeg naroda -bez obzira na opredjeljenje, a kao prvi primjer otvoriti reciprono HKC Bunjevako kolo i Bunjevaku maticu,
Da se zajedniki radi na decentralizaciji gradova Subotica i Sombor.


Naša je pretpostavka da Prijedlog Platforme o suradnji moe dovesti do boljitka u našem gradu za sve nas, do nadvladavanja razmirica, jer 10% jednih, 9% drugih i daju garanciju za odgovarajue procentualno zajedniko sudjelovanje u pokušaju zauzimanja dijelova vlasti u budunosti.

Moemo oekivati  stare argumente deurnih moralista, koji djeluju iz sjene na razbijanju hrvatske zajednice, da nismo principijelni. No, uvijek moramo znati da je na prvom mjestu zajedništvo i da se samo tako moe omoguiti  utjecaj na gospodarske, socijalne, kulturne I druge uvjete ivota koji su osnovni preduvjet oporavka i opstanka zajednice na ovim prostorima.

Nemojmo biti samo sluge!
Hrvatska neovisna lista
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!