www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Naslovnica > lanovi > Predsjednitvo > ZVONIMIR EPAROVI
Petak, 10 Srpanj 2020
 
 
ZVONIMIR EPAROVI
Subota, 23 Veljaa 2008

 Ime i prezime: Prof. dr. sc.  Zvonimir Šeparovi

Datum roenja: 14. rujna 1928.

Mjesto roenja: Blato na Koruli, Hrvatska

Brano stanje: oenjen, otac dvoje djece   

Roen 1928. godine u Blatu na Koruli. Gimnaziju je polazio u Dubrovniku i Splitu gdje je maturirao (1947.). Studij prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu: diplomirao 1953. i magistrirao iz kaznenopravnih znanosti 1961. s temom magistarskog rada: "rtva krivinog djela". Doktorat pravnih znanosti na Pravnom fakultetu u Ljubljani 1966. godine s temom: "Krivino-pravna zaštita sigurnosti saobraaja". Specijalizacija na Max-Planck-Institut za kazneno i meunarodno kazneno pravo u Freiburgu (1963./65.) nastavak 1979./80. u Kolnu, Freiburgu i Berlinu kao stipendist Humboldtove zaklade. Korisnik Fulbrigtove stipendije za specijalizaciju u Warrensburg, MI, SAD (1972./73.).

Radio, u toku studija, u novinarstvu (Studentski list, Radio Zagreb), a nakon diplomiranja proveo nekoliko godina u pravosuu: Kotarski sud u Krapini, Okruni sud u Zagrebu i Okruni sud u Karlovcu (1955.-1961.). Na Pravnom fakultetu u Zagrebu asistent (1961.), docent (1967.), izvanredni profesor (1972.), redovni profesor od 1979. godine. Bio prodekan (1975./76.), i dekan Pravnog fakulteta (1985./86.) i rektor Sveuilišta u Zagrebu (1989./91.). Predavao na sveuilištima i skupovima u veem broju zemalja na svim kontinentima.

Predaje na poslijediplomskim studijima na Pravnom i Medicinskom fakultetu Sveuilišta u Zagrebu, a od 2001. godine na poslijediplomskom studiju iz viktimologije za Daleki Istok, Tokiwa Sveuilište, Mito, Japan i na Katolikom sveuilištu San Salvador (2004.). Dobitnik je Nagrade "Boidar Adija" za istaknuto djelo iz društvenih znanosti" za knjigu "Kriminologija i socijalna patologija" (1983.).

Jedan je od utemeljitelja Svjetskog rtvoslovnog društva ( World Society of Victimology, WSV), bio njegov potpredsjednik (1982./85.), predsjednik (1985./89.) sada je lan Savjetodavnog odbora kojeg ine bivši predsjednici WSV i Stalni predstavnik WSV pri OUN, Meunarodni centar u Beu.

Utemeljitelj prvog Jugoslavenskog viktimološkog društva (1985.) i bio prvi predsjednik, utemeljitelj i prvi predsjednik Hrvatskog rtvoslovnog društva (1990.) i njegova glasila "Viktimologija, asopis za pitanja stradanja ljudi", kojeg je glavni i odgovorni urednik. Organizirao je Peti svjetski viktimološki kongres 1985. godine u Zagrebu, na kojem je prihvaen Nacrt Deklaracije o zaštiti rtava zloina i zlouporabe moi (usvojena od Ope skupštine UN krajem 1985.)  i Rezolucija protiv nuklearnog naoruanja. 

Utemeljitelj i prvi direktor Poslijediplomskog studija iz viktimologije u Intercentru u Dubrovniku u kojem se okuplja svake godine od 1983. (s prekidom za vrijeme rata 1991./1993.), viktimologe svijeta na godišnje konferencije i poslijediplomski studij, koji je ukljuivao i teme kao što su prava manjina, rtve nasilja u obitelji, prava rtava zloina i zlouporabe moi i dr.

lan je veeg broja meunarodnih organizacija, medu kojima: American Society of Criminology, American Society of Law and Medicine, World Society of Law and Medicine, International Assotiation of Penal Law i dr. lan je izdavakog savjeta: Medicine and Law, (Israel), International Bulletin  of Law and Mental Health (SAD). Organizirao vei broj znanstvenih i strunih meunarodnih i domaih kongresa, savjetovanja, simpozija i drugih skupova posebno u podrujima prava, medicine i etike, sigurnosti prometa i informativne djelatnosti o emu su redovito objavljeni i zbornici radova,  (vidjeti popis radova). Sudjelovao u izradi i pripremi zakonskih i ustavnih tekstova.

Bio ministar inozemnih poslova Vlade Republike Hrvatske (1991./92.) i prvi Veleposlanik i Stalni predstavnik RH u New Yorku, UN (1992.).

Voditelj Središnjice za genocid i ratne rtve "Documenta Croatica". 

Bio utemeljitelj i prvi voditelj Zavoda za kaznene znanosti, kriminologiju i viktimologiju Pravnog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu.

 

Predsjednik Vijea potpore Projekta za humanitarnu i medicinsku

pomo puanstvu Bosne i Hercegovine. Utemeljitelj i predsjednik Akcije za pravedan mir u BiH (1995.) Poasni predsjednik Lige za ukidanje smrtne kazne u svijetu do 2000. godine (Hands off Cain). 

Kao lan suradnik Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti inicijator osnivanja i prvi predsjednik Odbora za mir i ljudska prava HAZU.

 

lan Europske akademije znanosti i umjetnosti od 1994.

 

lan Drube Brae hrvatskog zmaja, imenovan Zmaj korulanski IV od 1997.

 

Vitez Velikog kria, Reda Malteških vitezova, Ontario, Toronto, Kanada, 2001.

 

Dopredsjednik Nacionalnog bioetikog povjerenstva za medicinu Vlade Republike Hrvatske od 2003. godine

 

Predsjednik Hrvatskog rtvoslovnog društva od 1990. godine.

 

lan Hrvatskog diplomatskog kluba, od 2002. godine.

 

Dobitnik najvišeg odlija WSV Hans von Hentig Award, Montreal, 2000.

POPIS ZNANSTVENIH RADOVA I. KNJIGE

Sigurnost i odgovornost u saobraaju, "Jedinstvo", Sisak, 1969.

str. 326 Drugo izmj. i dop. izdanje "Zagreb", Zagreb-Beograd

1987.

Krivino pravo Posebni  dio - Zaštita  ovjeka i  njegovih vrijednosti,

Pravni fakultet Zagreb 1979., str, 210

Kriminologija i socijalna patologija , Pravni fakultet u 2agrebu,

Zagreb, 1981. str. 485 (Nagraeno Rep. nagradom "Boidar Aija", 1983.) 

Od Sydneya do San Francisca - dijaspora ili rasutost mještana

Blata na Koruli diljem svijeta, "Zrinski" akovec i Matica iseljenika Hrvatske, Zagreb-akovec, 1982. str. 464

Krivino pravo - posebni dio, Pravni fakultet Zagreb, Zagreb 1982. ( zajedno sa F. Bacicem) II izd. 1985., II izmj. i pros, izd. 1989., IV. izmijenjeno izdanje 1993.

Granica rizika - etikopravni pristupi medicini, Pravni fakultet Zagreb i "Zrinski" Cakovec, Zagreb - akovec 1985. str.338

Viktimologija - studije o rtvama, Tiskara "Zagreb" i Pravni fakultet Zagreb, Zagreb 1985., str. 353.

Pojave i odgovornosti - lanci i eseji, "Zagreb", Pravni fakultet u Zagrebu, "Poslovna politika" Beograd, Zagreb - Beograd 1986., str. 264.

Aids/ Sida Pravni i socijalni aspekti, " Tiskara Zagreb", Zagreb 1989., str. 211 (koautor G. Hersak). 

Sabrana djela: u nizu od 6 knjiga objavljena su sabrana djela (izbor) i to: 1.    Pojave i odgovornosti - lanci i eseji(1986)2.    Stradanje u prometu . Sigurnost i odgovornost (1969)3.    Zaštita ovjeka - Krivino pravo posebni dio (1979)4.    Kriminologija i socijalna patologija (1971)5.    Granice rizika - etikopravni pristupi medicini (1985)6.    Viktimologija - studija o rtvama (1985) Radi se o zbirnom izdanju izbora knjiga koje su izmijenjene i dopunjene (u zagradi godina prvog izdanja)Izdavai: Pravni fakultet Zagreb, Tiskara "Zagreb" i "Poslovna politika" Beograd, Zagreb-Beograd 1986.

Akcija za Hrvatsku, apeli, lanci, razgovori (1989-1995),vlastita naklada, Zagreb 1995., str.354

Kazneno izvršno pravo i uvod u penologiju, Pravni fakultet u Zagrebu, Poslijediplomski studij iz kaznenopravnih znanosti, Zagreb, 2003., str. 272

 II. UREDNIKI RAD 

Dr. Bogdan Zlatari KRIVINO PRAVO, opi dio, I. Svezak Uvod - Krivini zakon, Tree izmijenjeno i prošireno izdanje, priredio i providio s predgovorom, Informator, Zagreb, 1977. str.136

Zakon o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju s objašnjenjima, Zagreb, 1980., str. 299. (uredio zajedno sa B. Skupnjak i M. Klepo)

Odgovornost u udruenom radu, Zbornik radova, Zagreb, 1981.

Odgovornost u informativnoj djelatnosti, Zbornik radova,Pravni fakultet Zagreb i asopis Nasa zakonitost "Zrinski" akovec, 1973., I. i II. dio.

Sudskomedicinske i pravne aktualnosti, Zbornik radova, Pravni fakultet Zagreb i asopis Nasa zakonitost "Zrinski" akovec, 1978.,1 i II dio.

Viktimology - International Action and Study of Victims,

Vol. I. 1988., Vol. II. 1989.

Korulanski statut, grada i otoka Korule iz 1214. godine, /Statuta et Leges Civitatis et Insulae Curzulae, Izd. JAZU, Pravni fakultet u Zagrebu, Pravni fakultet u Splitu i Skupština opine Korula, Grafiki zavod Hrvatske, Zagreb -Korula 1987., str. 228 (priredio i preveo Antun Cvitani)

Zbornik radova znanstvenog skupa Statut grada i otoka Korule iz 1214. godine, Izdava Jugoslavensko viktimološko društvo i "Zagreb" Samobor, Zagreb / Samobor, 1989. str. 402

Nasilje u obitelji, Dubrovnik, 1988.

Zbornik: Unutarnjih kontrola prometa , Zagreb 1989.

Kosovo rtva, studija i dokumentacija o stradanjima Alabanaca na Kosovu, Izd.. Hrvatsko rtvoslovno drustvo, Zagreb, 1991., str. 184 (zajedno sa Eshref Ademaj).

Documenta Croatica, on Croatian History and Identity and the War Against Croatia, Second Edition 1992, Croatian Society of Victimology, Zagreb, 1992., str. 250.

Masovna silovanja kao ratni zloin, Documenta Croatica, Središnjica za genocid i ratne rtve, Hrvatsko rtvoslovno društvo, Zagreb, 1993., str. 197.Hrvatski rtvoslov, Zbornik radova Prvog hrvatskog rtvoslovnog kongresa, Zagreb, 1998, Knjiga I. i II., str. 1200

Da se ne zaboravi, Zbornik radova Drugog hrvatskog rtvoslovnog kongresa, Vukovar, 2001., str.488

O rtvama je rije, Zbornik radova Treeg hrvatskog rtvoslovnog kongresa, Zagreb 2006., str. 410

Od Sydneya do San Francisca, o dijaspori ili iseljavanju mještana Blata na Koruli diljem svijeta, Matica iseljenika Hrvatske, Zrinski akovec, 1982.

Duhovni i svjetovni obzori Blata na Koruli, Zbornik radova znanstveno-strunog skupa odranog 26. travnja 1995. godine u Blatu na Koruli Zaštitnice Blata, Zagreb/Blato 1995. Predgovor urednika, str. 5-10 i Zbogom Zlinje, o velikom iseljavanju iz Blata na Koruli na sve strane svijeta preko sinjeg mora,  str. 185-200

Hrvatski holokaust II, dokumenti i svjedoanstva o poratnim pokoljima u Jugoslaviji, drugo izm. i. dopunjeno izdanje, predgovor drugom izdanju na hrvatskom, Zagreb, 2005., str. 583 IV. OSTALI RADOVI (lanci, predgovori, prikazi) 

Smrtna kazna u svijetu nasilja, predgovor knjizi; M. Zurl: "Na smrt osueni", "August Cesarec", Zagreb, 1976.

Uoi znaajne izmjene najstroe grane prava, pogovor knjizi B. Lacmanovia: "Od zloina do kazne, ideje i praksa u izradi novog jugoslavenskog krivinog zakonodavstva", "August Cesarec", Zagreb, 1977.

Nadnica za zloin, predgovor knjizi D. Roebucka i W. Bruchett: "Kurve rata - o plaenicima danas", "August Cesarec", Zagreb, 1979.

Krvna osveta kao obiajno nepravo, predgovor u knjizi M. Zurl: "Krvna osveta u Kosovu", "August Cesarec", Zagreb, 1978.

Profesor dr Bogdan Zlatari (1912-1977). Uz posthumno objavljivanje nedovršene knjige Meunarodno krivino pravo, u knjizi: B. Zlatari: Meunarodno krivino pravo, uvod, Prvi dio: "Rasprostranjenost represivne vlasti drave", Informator, Zagreb 1979.

Krivina odgovornost u udruenom radu, Zbornik radova: "Odgovornost u udruenom radu", Zagreb, 1981, str. 143 do 172.

Sigurnost prometa i društvena samozaštita (uvodni referat), Zbornik radova: "Prometna delinkvencija i društvena samozaštita", izd. Pravni fakultet Zagreb., str. 1 do 58, Zagreb 1981.

Psihopatske (sociopatske) linosti i smrtna kazna, Pitanja, godina 4. listopad 1972. str. 2047-2060.

Medicinsko-pravni problemi i novo krivino zakonodavstvo u Jugoslaviji, Pravnik, Zagreb 10/11, str. 42-56.

-Medicinsko-pravna vprasanja in nova kazenska zakonodaja v Jugoslaviji Revija za kriminalistiko in kriminologijo, 3: 1975, str. 157-183. 0 društvenoj funkciji psihijatrije, Naše teme, Zagreb 2: 1977; str. 396-406. (Okrugli stol naših tema pod istim naslovom). Presaivanje dijelova ljudskog tijela - krivinopravni aspekti Tematski broj, "Transplantacija delova ljudskog tijela", Okrugli stol 7-8. juna 1977. godine u Beogradu, u organizaciji Naunog društva SR Srbije i asopisa "Pravni ivot", 8-9; 1977; str. 64-73. Interdisciplinarnost znanosti, obrazovanja i inovacija (uredio s B. Jusic}, napisao predgovor: "Uz poetak interdisciplinarnih studija", napisao i uvodni referat (s. B, Jusic}: "Mogunosti, granice i dometi interdisciplinarnosti „Uvod u nastavak rasprave" (str. 9-18). Biblioteka: Interdisciplinarne studije (urednik Biblioteke: Z. Šeparovi), Društvo psihologa Hrvatske, uz suradnju Pravnog fakulteta u Zagrebu,Zagreb, 1982. str.274 

Pravno-medicinski aspekti otkrivanja nakaznih fetusa, u: Pravo na ivot i pravo na smrt, Jug, medicinska naklada, Zagreb, 1982, str. 31-46.

Humanitet i grad, u Teologiji grada - zbornik radova (ur. S. Nimac), Izd. Franjevaki samostan "Majke Boje Lurdske", Zagreb, 1990 str. 41-49.

Neki novi problemi odgovornosti lijenika s osobitim obzirom na presaivanje dijelova Ijudskog tijela i problem pristanka pacijenta, Symp. Orothinol. Ing 12, 2/1977. 267-276.

Izmjene u krivinom zakonodavstvu, objavljeno u "Zborniku izlaganja na tribinama uz 20. godišnjicu rada izdaje Društveni dom SSRNH Zagreb", Zagreb, 1977. str. 92-98.

Ustav SFRJ ne prua mogunosti za donošenje saveznog zakona o transplantaciji organa, (Teze predoene Saveznom pravnom savjetu u raspravi o temelju za donošenje saveznoga zakona o transplantaciji), "Pravni ivot" 8-9: 1976; str. 57-63.

Drugi internacionalni viktimološki simpozij, (Boston, 5-11, rujna 1976),

Jugoslavenska revija za kriminologiju i krivino pravo 3:1976; str. 421-429.

Krivina djela ugroavanja, Materijali XIV Godišnjeg savjetovanja Jug. udruenja za krivino pravo i kriminologiju, Jugoslavenska revija za kriminologiju i kriv. pravo, 4:1975; str. 685-707.

Krivina djela protiv ope sigurnosti, „Prijedlog uz reviziju našeg krivinog zakonodavstva", Naša zakonitost 4:1976; str. 36-55.

Krivina djela protiv zdravija ljudi (prijedlozi uz reformu krivinog zakonodavstva), Naša zakonitost 7-8: 1976; str. 90-98.

Krivinopravni problemi zaštite ovjekove okoline u SFRJ, referat u okviru XII jugoslavensko-francuskih pravnikih dana na teme: "Pravno reguliranje zaštite ovjekove okoline", Naša zakonitost 11-12; 1976, str. 5-13.

Sustav krivinih sankcija u novom krivinom zakonodavstvu, Pravnik 12/13, str.

45-55.

Prošireno objavljeno i u Godišnjaku Pravnog fakulteta Banja Luka, I, 1977, str. 199-

212.

Politika suzbijanja kriminaliteta (Osnovi tzv. kriminalne politike), Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, Spomenica prof. B. Zlataricu, broj 3-4, 1978, str. 229-240.

ivot i rad profesora Bogdana Zlataria (zajedno s F. Bacicem}, kao gore, str. 161-174.

 Novo i staro u ljudskim pravima, Marksistika misao 3: 1979, str. 18-28 (uvršteno i u knjigu Krivino pravo posebni dio li kao prilog).

rtve nasilja, objavljeno u Zborniku radova: Krivinopravni i kriminološki aspekti delikata nasilja, 1, Zagreb 1979. str. 18.

Sigurnost i  društvena samozaštita, referat objavljen u Zborniku radova, Savjetovanja o odgovornosti na radu i zaštiti od poara, Opatija. 1978.

Metodologijski pristup izuavanju sigurnosti prometa, ovjek i promet, vol. 4. br. 3, 1978, str. 111-150.

Viktimologija -znaajna prinova u društvenim znanostima, Odvjetnik 11/12 (1981), str. 6-22.

Krivinopravna zaštita djece i maloljetnika, Naša zakonitost 7-10 (1983), str. 135-160, objavljeno i u Zborniku radova: Krivino pravo (materijalno i procesno) u praktinoj primjeni u SRH (1977-1983), III. savjetovanje- listopad 1983 (Haludovo).

Zaštita prava ovjeka i odvjetništvo, Okrugli stol: "Sadašnji trenutak i perspektive odvjetništva", Odvjetnik 5-6 (1983), str. 47-53.

Pravni aspekti intenzivne medicine, "Lijeniki vjesnik", 100:631, 1978. str. 631-636.

 

Utvrivanje smrti, objavljeno u Zborniku radova: Sudskomedicinske i pravne aktualnosti, Zagreb 1978.

Lombrozo i biologizam danas: Raa li se zloinac?, Fokus br. 159:1979, str. 50 i d.

Prikaz Petog simpozija o sudskomedicinskim i pravnim aktualnostima, Zbornik radova II, Zagreb 1979, str. 9 do 35.

Presaivanje dijelova ljudskog tijela (uz Prijedlog Nacrta zakona o presaivanju dijelova ljudskog tijela u svrhe lijeenja SRH)", Arhiv 1:1978; str. 61-70).

Odgovornost za javnu rije, objavljeno kao uvodni referat za Zbornik radova Savjetovanje o odgovornosti u informativnoj djelatnosti. "Zrinski", akovec 1978.

Poslije Savjetovanja o odgovornosti za javnu rije, Zbornik radova II savjetovanja o odgovornosti za javnu rije, Zagreb 1979.

Pravni i društveni aspekti regulacije zaštite ovjekove okoline u Jugoslaviji i posebno u Hrvatskoj, Drugi kongres ekologa Jugoslavije, Zagreb 1979. (poseban otisak iz Zbornika radova).

Sustav odgovornosti subjekata udruenog rada, objavljeno u Zbornik radova: Udrueni rad u teoriji i praksi, Zagreb 1977. str. 81-103.

Isto objavljeno i u "Naša zakonitost": 6-7:1977, str. 81-103.

Isto prevedeno pod naslovom Sistem odgovornosti subjektov zdruenog dela,

Pravnik revija za pravno teorijo in prakso, 4-6:1977, str. 139-162.

Unutarnja kontrola i sigurnost prometa, Naša zakonitost 9:1975, str. 49 do 59.

Meunarodni standardi ljudskih prava zatvorenika, Penološke teme, 1 (1986) 1-2: 1-10.

Sveuilište i znanost ovjeku i narodu, projekt za obnovu i osuvremenjivanje Sveuilišta u Zagrebu, referat o stanju i perspektivama Sveuilišta podnesen 19. listopada 1989. na Dan Sveuilišta.

Kriminološka ekspertiza i prognoza, Godišnjak Pravnog fakulteta Banja Luka, 3/79. Nasilje u obitelji: pojave, uzroci, rješenja, Nasilje u obitelji, Dubrovnik, 1988.

Ostvarivanje uvjeta za meunarodno priznanje Hrvatske, Meunarodna politika, 62/91.

Postpenalna zaštita, Savjetovanje o parninom postupku, Medulin 1971, Zg. 1972.

Potrebe, mogunosti i organizacija kriminalistikog istraivanja, Naša zakonitost 38/84.

Pravo na jezik, Naša zakonitost 43/89.

Pregled i analiza rezultata istraivanja, Socijalna patologija u našem suvremenom društvenom razvitku, Zagreb, 1976.

Relevantnost nepoznatog kriminaliteta, na polju suzbijanja kriminala, Naša zakonitost 41/87.

Socijalno patološke pojave i socijalna patologija, Socijalna patologija u našem suvremenom društvenom razvitku, Zagreb, 1976.

Unutarnja kontrola i sigurnost prometa, Naša zakonitost 29/75.

Zaštita radnih odnosa u novom krivinom zakonu, Naša zakonitost, 32/78.

ivot doveden na rub, Revija za sociologiju, 21/90.

rtve i njihova prava, Viktimologija, 1-2/1990., str.7-18

(koautor G. Hersak), Pravo i etika u humanoj reprodukciji s posebnim osvrtom na problem side, mogunost prenatalne transmisije i dijagnostike, Etika i pravo u humanoj reprodukciji, Zagreb, 90.

Djeca najnevinije rtve, u Zborniku radova Djeca u ratu i Poslije rata. Osijek 1993. Korulanski statut, uvodna rije urednika uz drugo izdanje, Knjievni krug, Split, 1995. str.. 5 – 15 Korulanski statut iz 1214. godine – prvi hrvatski statut velike univerzalne pravne i društvene vrijednosti, u Blato do kraja 18. st. Svezak l – Zbornik radova- Blato, 2003, str.105-116

Pravo na ivot, Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu, (HLJKPP) 1/1997

Zaštita rtava rata u meunarodnom humanitarnom pravu, HLJKPP 2/1997, str. 359-379

rtve rata, u Zbornik radova  Prvog hrvatskog rtvoslovnog kongresa: Hrvatski rtvoslov, Zagreb, 1998, str.5-25

Hrvatski franjevaki rtvoslov. Osvrt na opus dr. fra Petra Brezine iz rtvoslovnog obzora,, hrvatska obzorja, 2/1999, 269-284

Najdublja hrvatska rana, u Zbornik radova Drugog hrvatskog rtvoslovnog kongresa: Da se ne zaboravi, Vukovar 2001, str.7-16

Poklonimo se rtvama Bleiburga, u 50 godina Bleiburga, Croatiaprojekt, Zagreb, 1995., str.219-226

Documenta Croatica. Bleiburška tragedija i Hrvatski Krini put, u I. J. Percela: Hrvatski Holokaust II, Zagreb, 2005., str. 122-134

 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!