www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
etvrtak, 04 Oujak 2021
 
 
MICHAEL SWIFT: IZ PROGLASA HOMOSEKSUALACA
Srijeda, 27 Studeni 2013
Iz Proglasa homoseksualaca: Obiteljska zajednica biti e ukinuta, sodomizirat emo vaše sinove, dršite hetero svinje!

(Engleski izvornik i izvor nalaze se ispod)

Iz ovoga teksta poznaje savršeno jasno o emu se zapravo radi na globalnoj sceni. Homoseksualci su to sami objavili: Proglas koji zauujuom preciznošu najavljuje strahote koje su se do sada u velikoj mjeri ostvarile.
Proglas je prvi puta objavljen u bostonskom tjedniku Gay Community News 15.-21. veljae 1987. Ovo je cijeli prijevod, a dolje je izvornik na engleskom i poveznica na njega.

Michael Swift: REVOLUCIONARNI ISTOSPOLNI LJUBAVNIK

'Sodomizirat emo vaše sinove, simbole vaše nemone muškosti, vaših plitkih snova i prostakih lai. Zavest emo ih u vašim školama, u vašim akim domovima, u vašim gimnazijama, u vašim garderobama, u vašim sportskim arenama, na vašim seminarima, grupama mladih, toaletima kino dvorana, u vojnim barakama, na odmorištima za kamione, u svim vašim muškim klubovima, u vašim parlamentima, gdjegod da su muškarci sa muškarcima zajedno. Vaši e sinovi postati naše sluge i izvršavati e naše zapovijedi.

Vi ene vapite za slobodom. Kaete da više niste zadovoljne sa muškarcima, da vas ine nesretnima. Onda emo mi, poznavatelji muškog lica, muškog tijela, uzeti vaše muškarce od vas. Mi emo ih zabaviti, poduiti, zagrliti ih kada plau. Vi ene kaete da elite ivjeti jedna s drugom umjesto sa muškarcima. Onda idite i budite zajedno. Mi emo vašim muškarcima pruiti uitke kakve nikada nisu upoznali, jer smo i mi prije svega muškarci, a samo muškarac zna kako uistinu zadovoljiti drugog muškarca; samo muškarac moe razumjeti dubinu i osjeaje uma i tijela drugog muškarca. 
Svi zakoni koji zabranjuju homoseksualne aktivnosti e biti ukinuti. Umjesto njih biti e provedeno zakonodavstvo koje e zaeti ljubav meu muškarcima. Svi homoseksualci trebaju stajati zajedno kao braa; moramo biti zajedno ujedinjeni umjetniki, filozofski, društveno, politiki i financijski. Trijumfirat emo samo kada se zajedno suprotstavimo opakom heteroseksualnom neprijatelju.

Pisat emo pjesme o ljubavi meu muškarcima; postavljat emo predstave u kojima muškarci otvoreno miluju muškarce; snimat emo filmove o ljubavi izmeu hrabrih muškaraca koji e zamijeniti jeftine, površne, sentimentalne, neukusne, mladenake heteroseksualne filmove o zaljubljenosti koji sada vladaju kino ekranima. Izradit emo kipove lijepih mladih muškaraca, odvanih atleta, koji e biti postavljeni u vašim parkovima, na vašim trgovima i otvorenim prostorima. U svjetskim muzejima biti e izloene samo slike skladnih golih mladia.

Naši pisci i umjetnici uinit e da ljubav izmeu muškaraca bude u modi i obvezno potrebna; i uspjet emo u tome jer smo vješti u uvoenju novih naina ivota u modu. Uništit emo heteroseksualne veze koristei dosjetke i podrugivanje, u emu smo vrlo vješti. Razotkrit emo mone muškarce koji se pretvaraju da su heteroseksualni. Biti ete šokirani i preplašeni kada saznate da vaši predsjednici, njihovi sinovi, vaši industrijalci, senatori, gradonaelnici, generali, atletiari, filmske zvijezde, televizijske linosti, društveni voe, vaši sveenici nisu sigurne, poznate, graanske heteroseksualne osobe kakvim ste ih smatrali. Mi smo posvuda; uvukli smo se meu vas. Budite oprezni kada govorite o homoseksualcima jer smo mi uvijek meu vama; moda sjedimo preko puta vas, moda spavamo s vama u istom krevetu.' Nee biti kompromisa. Mi nismo slabii srednje klase. Kao vrlo inteligentni, mi smo prirodna aristokracija ljudske rase, a nesmiljeni aristokrati nikada ne pristaju na manje. Oni koji nam se suprotstave biti e izgnani.

Da bismo vas pobijedili, okupit emo velike privatne vojske, kao i Mishima. Osvojit emo svijet, jer su ratnici koji su inspirirani i povezani homoseksualnom ljubavlju i ašu nepobjedivi, kao što su bili i vojnici stare Grke. Obiteljska zajednica – leglo lai, izdaje, osrednjosti, licemjerja i nasilja – e biti ukinuta. Obiteljska zajednica koja samo guši maštu i zauzdava slobodnu volju mora biti uništena. Savršeni djeaci biti e zaeti i uzgojeni u genetikim laboratorijima. Povezat e se u društvenu zajednicu pod kontrolom i uputama homoseksualnih uenjaka.

Sve crkve koje nas osuuju biti e zatvorene. Naši jedini bogovi su naši lijepi mladii. Pripadamo kultu ljepote, morala i estetike. Sve što je runo, prosto i obino biti e uništeno. Kako smo se odmaknuli od obiaja heteroseksualaca srednje klase, slobodni smo ivjeti naše ivote prema putokazu iste mašte. Za nas previše nije dovoljno.

Odabrano društvo koje se pojavljuje voditi e elita sastavljena od pjesnika homoseksualaca. Jedan od glavnih uvjeta za poloaj u vlasti novog društva homoerotike biti e uivanje strasti na grki nain. Svaki muškarac zaraen heteroseksualnom udnjom biti e automatski izuzet sa pozicije utjecaja. Svi muškarci koji budu inzistirali na svojoj heteroseksualnosti biti e sueni na homoseksualnom sudu i postati e nevidljivi ljudi.

Ponovo emo napisati povijest, vašu povijest ispunjenu i ponienu vašim heteroseksualnim laima i iskrivljavanjima. Opisat emo homoseksualnost velikih voa i mislilaca koji su oblikovali svijet. Pokazat emo da su homoseksualnost, inteligencija i mašta neraskidivo povezani i da je homoseksualnost uvjet za pravu plemenitost i ljepotu u ovjeku. Pobijedit emo jer smo ispunjeni oštrom gorinom potlaenih, prisiljenih da glume uloge u vašoj glupoj heteroseksualnoj igri kroz sva vremena.

Dršite hetero svinje, kada se pred vama pojavimo bez maske.'

IZVORNIK
Michael Swift: "Gay Revolutionary"
From Gay Community News, Feb. 15-21, 1987
(reprinted from The Congressional Record, with preface restored) http://www.fordham.edu/halsall/pwh/swift1.asp

In 1987, Michael Swift was asked to contribute an editorial piece to GCN, an important gay community magazine, although well to the left of most American gay and lesbian opinion. A decade later this text, printed in the Congressional Record is repeatedly cited, apparently verbatim, by the religious right as evidence of the "Gay Agenda". The video Gay Rights, Special Rights, put out by Lou Sheldon's Traditional Values Coalition cites it with ominous music and picture of children. But when the religious rights cites this text, they always omit, as does the Congressional record, the vital first line, which sets the context for the piece. In other words, every other version of this found on the net is part of the radical right's great lie about gay people. For a discussion of the whole "Gay vs. Religious Right" phenomenon see Chris Bull and John Gallagher: Perfect Enemies: The Religious Right, the Gay Movement, and the Politics of the 1990s, (New York: Crown, 1996)
This essay is an outré, madness, a tragic, cruel fantasy, an eruption of inner rage, on how the oppressed desperately dream of being the oppressor.
We shall sodomize your sons, emblems of your feeble masculinity, of your shallow dreams and vulgar lies. We shall seduce them in your schools, in your dormitories, in your gymnasiums, in your locker rooms, in your sports arenas, in your seminaries, in your youth groups, in your movie theater bathrooms, in your army bunkhouses, in your truck stops, in your all male clubs, in your houses of Congress, wherever men are with men together. Your sons shall become our minions and do our bidding. They will be recast in our image. They will come to crave and adore us.
Women, you cry for freedom. You say you are no longer satisfied with men; they make you unhappy. We, connoisseurs of the masculine face, the masculine physique, shall take your men from you then. We will amuse them; we will instruct them; we will embrace them when they weep. Women, you say you wish to live with each other instead of with men. Then go and be with each other. We shall give your men pleasures they have never known because we are foremost men too, and only one man knows how to truly please another man; only one man can understand the depth and feeling, the mind and body of another man.
All laws banning homosexual activity will be revoked. Instead, legislation shall be passed which engenders love between men.
All homosexuals must stand together as brothers; we must be united artistically, philosophically, socially, politically and financially. We will triumph only when we present a common face to the vicious heterosexual enemy.
If you dare to cry faggot, fairy, queer, at us, we will stab you in your cowardly hearts and defile your dead, puny bodies.
We shall write poems of the love between men; we shall stage plays in which man openly caresses man; we shall make films about the love between heroic men which will replace the cheap, superficial, sentimental, insipid, juvenile, heterosexual infatuations presently dominating your cinema screens. We shall sculpt statues of beautiful young men, of bold athletes which will be placed in your parks, your squares, your plazas. The museums of the world will be filled only with paintings of graceful, naked lads.
Our writers and artists will make love between men fashionable and de rigueur, and we will succeed because we are adept at setting styles. We will eliminate heterosexual liaisons through usage of the devices of wit and ridicule, devices which we are skilled in employing.
We will unmask the powerful homosexuals who masquerade as heterosexuals. You will be shocked and frightened when you find that your presidents and their sons, your industrialists, your senators,your mayors, your generals, your athletes, your film stars, your television personalities, your civic leaders, your priests are not the safe, familiar, bourgeois, heterosexual figures you assumed them to be. We are everywhere; we have infiltrated your ranks. Be careful when you speak of homosexuals because we are always among you; we may be sitting across the desk from you; we may be sleeping in the same bed with you.
There will be no compromises. We are not middle-class weaklings. Highly intelligent, we are the natural aristocrats of the human race, and steely-minded aristocrats never settle for less. Those who oppose us will be exiled.
We shall raise vast private armies, as Mishima did, to defeat you. We shall conquer the world because warriors inspired by and banded together by homosexual love and honor are invincible as were the ancient Greek soldiers.
The family unit-spawning ground of lies, betrayals, mediocrity, hypocrisy and violence--will be abolished. The family unit, which only dampens imagination and curbs free will, must be eliminated. Perfect boys will be conceived and grown in the genetic laboratory. They will be bonded together in communal setting, under the control and instruction of homosexual savants.
All churches who condemn us will be closed. Our only gods are handsome young men. We adhere to a cult of beauty, moral and esthetic. All that is ugly and vulgar and banal will be annihilated. Since we are alienated from middle-class heterosexual conventions, we are free to live our lives according to the dictates of the pure imagination. For us too much is not enough.
The exquisite society to emerge will be governed by an elite comprised of gay poets. One of the major requirements for a position of power in the new society of homoeroticism will be indulgence in the Greek passion. Any man contaminated with heterosexual lust will be automatically barred from a position of influence. All males who insist on remaining stupidly heterosexual will be tried in homosexual courts of justice and will become invisible men.
"We shall rewrite history, history filled and debased with your heterosexual lies and distortions. We shall portray the homosexuality of the great leaders and thinkers who have shaped the world. We will demonstrate that homosexuality and intelligence and imagination are inextricably linked, and that homosexuality is a requirement for true nobility, true beauty in a man.
"We shall be victorious because we are fueled with the ferocious bitterness of the oppressed who have been forced to play seemingly bit parts in your dumb, heterosexual shows throughout the ages. We too are capable of firing guns and manning the barricades of the ultimate revolution.
Tremble, hetero swine, when we appear before you without our masks.
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!