www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Nedjelja, 20 Rujan 2020
 
 
PROSVJEDNO PISMO ZBOG PROTUCIVILIZACIJSKOG INA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE - ELJKO TOMAEVI
Ponedjeljak, 30 Studeni 2009
URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE n/r
Predsjednika gospodina Stipe Mesia
SABOR REPUBLIKE HRVATSKE
n/r Predsjednika gospodina Luke Bebia
VLADA REPUBLIKE HRVATSKE
n/r Predsjednice gospoe Jadranke Kosor
DRAVNO ODVJETNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE
n/r Dravnog odvjetnika gospodina Mladena Bajia
DRAVNI URED ZA REVIZIJU
n/r Dravne revizorice gospoe Šime Krasi
PUKI PRAVOBRANITELJ REPUBLIKE HRVATSKE
n/r Pukog pravobranitelja gospodina Jurice Malia
MINISTARSTVO KULTURE REPUBLIKE HRVATSKE
n/r Ministra gospodina Boe Biškupia
MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE
n/r Ministra gospodina Ivana Šukera
HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD
n/r Ravnatelja gospodina Ferdinanda Madera
DELEGACIJA EUROPSKE KOMISIJE U RH
n/r Šefa Misije Nj.E. Paula Vandorena 

PROSVJEDNO PISMO

zbog protucivilizacijskog ina Vlade Republike Hrvatske poinjenog odobrenjem obnove spomenika etnikom fašistikom zloinu genocidnih razmjera zapoetom od etnike rulje u Srbu 27. srpnja 1941., i nezakonitosti Rješenja Vlade Republike Hrvatske o izdvajanju novanih sredstava na teret Proraunske zalihe Dravnog prorauna Republike Hrvatske za 2008. u svrhu financiranja obnove spomenika u Srbu.

OBRAZLOENJE:

Potaknut vijestima koje se šire u hrvatskoj i inozemnoj javnosti o obnovi i dravnom financiranju obnove spomenika u Srbu, na koju obnovu i financiranje da je Vlada Republike Hrvatske pristala na ultimativni zahtjev potpredsjednika Vlade Slobodana Uzelca koji da je time uvjetovao ostanak stranke SSDS u vladajuoj koaliciji, a pozivom na odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama, Vladi Republike Hrvatske sam 04. studenog 2009. postavio sljedei upit:

1. Na kojoj je sjednici Vlade Republike Hrvatske od strane potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske Slobodana Uzelca odnosno SSDS-a podnijet (po našem mišljenju kanjivi i za svaku javnu moralnu osudu) prijedlog odnosno zahtjev za donošenjem Odluke o obnovi i financiranjem obnove spomenika tobonjem "antifašistikom ustanku naroda Like" u Srbu 27. srpnja 1941. godine?;

2. Na kojoj Sjednici je Vlada Republike Hrvatske usvojila prijedlog i donijela Odluku o obnovi i financiranju spomenika tom tobonjem "antifašistikom ustanku" u Srbu?

3. Kolika su financijska sredstva u ukupnom iznosu i po stavkama odobrena u svrhu obnove i ponovnog otkrivanja spomenika „ustanku“ u Srbu i sa koje stavke Dravnog prorauna za 2009. ili 2010. godinu?;
Umjesto konkretnog odgovora Vlade RH o svom aktu kojim je odluila obnoviti i financirati obnovu spomenika, Vlada Republike Hrvatske svojim me dopisom KLASA:008-02/09-01/387, URBROJ:50402-01-09-02 od 11. studenog 2009. obavijestila, da je zahtjev proslijedila Ministarstvu kulture uz sljedei tekst:

Poštovani gospodine Biškupi, temeljem Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ 172/2003), lanak 13., stavak 1., u privitku dopisa ustupamo Vam na mjerodavno postupanje zahtjev g. eljka Tomaševia radi ostvarivanja prava na pristup informacijama. S poštovanjem, Zamjenica predstojnika ureda za odnose s javnošu i slubenik za informiranje Vlade RH Martina Bani“. (Dopis Vlade RH dostavlja se i u privitku ovog Prosvjednog pisma).

Dopisom Ministarstva kulture Republike Hrvatske Klasa: 008-01/09-01/0014, Urbroj. 532-02-01/1-09-02 od 17. studenog 2009, a zaprimljenim 25. studenog 2009., obaviješten sam sljedee:

Poštovani, temeljem Vašeg zahtjeva za ostvarivanjem prava na pristup informacijama, i postavljenih pitanja dajemo sljedei odgovor:  Vlada Republike Hrvatske je na sjednici odranoj 19. prosinca 2008. godine donijela rješenje o odobrenju sredstava na teret Proraunske zalihe Dravnog prorauna Republike Hrvatske za 2008. godinu. Na teret posebnog dijela Dravnog prorauna Republike Hrvatske za 2008. godinu (Narodne novine, broj 28/2008 i 82/2008), Razdjela 025 – Ministarstvo financija, Glave 02506 Ministarstvo financija – ostali izdaci drave, Aktivnosti 539019 – Proraunska zaliha, rauna 3851 – Nepredvieni rashodi do visine proraunske priuve, odobrava se Hrvatskom restauratorskom zavodu u Zagrebu, iznos od 1.000.000,oo kuna, za obnovu spomenika u Srbu. S poštovanjem, DRAVNI TAJNIK Zoran Šiki. (preslik u privitku).
Iz postupanja Vlade Republike Hrvatske koja je kao prvonadlena, o svom aktu izbjegla izravno dati toan odgovor u zakonskom roku od 15 dana (Zakon o pravu na pristup informacijama) te citiranog odgovora Ministarstva kulture RH, oevidno je da je Vlada Republike Hrvatske pri donošenju akta o pristanku na obnovu i financiranju iz Dravnog prorauna postupala nezakonito, slijedom ega se u njezinom postupanju ostvaruju sva bitna obiljeja kvalificiranog kaznenog djela, zbog ega se ovaj dopis dostavlja na nadleno razmatranje i postupanje i Dravnom odvjetništvu Republike Hrvatske, Dravnom uredu za reviziju te Pukom pravobranitelju Republike Hrvatske, budui se ovdje raspolae sredstvima poreznih obveznika.

lanak 30. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (N.N. broj 101/98, 15/00, 117/01, 199/03, 30/04),  odreuje da:

„Vlada donosi odluke, rješenja i zakljuke o pitanjima koja se ne ureuju uredbama.
Odlukom se ureuju pojedina pitanja iz nadlenosti Vlade ili odreuju mjere, daje suglasnost ili potvruju akti drugih tijela i pravnih osoba, te odluuje o drugim pitanjima o kojima se ne donosi propis.
Zakljukom se utvruju stajališta Vlade u pitanjima provedbe utvrene politike te odreuju zadae tijelima dravne uprave.
Rješenjem se odluuje o imenovanjima i razrješenjima te o drugim pojedinanim stvarima iz djelokruga Vlade.“
Dakle, Vlada Republike Hrvatske ovim Zakonom nije ovlaštena rješenjem odluiti o ureenju pojedinog pitanja, kao što je u ovom sluaju bilo ureenje pitanja obnove i financiranja obnove spomenika u Srbu s iznosom od 1.000.000,00 kuna na teret Proraunske zalihe Dravnog prorauna RH.

Rješenje je akt nie pravne snage ak i od zakljuaka kojim se samo utvruju stajališta Vlade, a ne rješavaju pitanja iz nadlenosti Vlade, niti odreuju mjere.

Rješenjem je zakonito odluiti jedino o imenovanjima i razrješenjima odnosno o drugim pojedinanim pitanjima, dakle pitanjima koja se tiu statusa pojedinca/aca, a takva rješenja imaju pravnu narav upravnog akta protiv kojih je izmeu ostalog dopuštena alba, a nikako riješiti o raspolaganju sredstvima Dravnog prorauna, i to još sa Zakonom namjenski odreene osnove Proraunske zalihe. Svaki korisnik Dravnog prorauna dobro zna, da mu Vlada RH moe odobriti bilo posebno jednogodišnje, bilo višegodišnje financiranje odreenog projekta, jedino posebnom Odlukom Vlade RH!

Nadalje, i odredbom lanka 4. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske kao provedbenog akta nie pravne snage (N.N. broj 138/99, 16/00, 36/00, 105/00, 107/00-proišeni tekst, 24/01, 22/05, 68/07, 10/08), odreeno je u kojim je jedino sluajevima Vlada ovlaštena odluivati rješenjem:

lanak 4.

Vlada, kad je ovlaštena i u granicama svojih ovlasti:
1. donosi uredbe i druge propise;
2. donosi upravne akte;
3. donosi akte u vršenju vlasnikih ovlasti koje ima Republika Hrvatska;
4. donosi akte poslovanja;
5. donosi rješenja o imenovanju i razrješenju dunosnika i dravnih slubenika, te lanova drugih tijela koje imenuje i razrješava Vlada;…

Prema citiranom odgovoru Ministarstva kulture Republike Hrvatske, oevidno je i da je Vlada nezakonito odobrila novana sredstva za obnovu spomenika u Srbu na teret Proraunske zalihe Dravnog prorauna RH za 2008, budui je odredbama Zakona o proraunu (N.N. broj 96/03, 87/08) jasno odreeno za što se iskljuivo smiju koristiti sredstva Proraunske zalihe. Odredbe lanaka 45. do 48. ovog Zakona tako odreuju:

Proraunska zaliha

lanak 45.

(1) U proraunu se utvruju sredstva za proraunsku zalihu.
(2) Sredstva proraunske zalihe koriste se za nepredviene namjene, za koje u proraunu nisu osigurana sredstva, ili za namjene za koje se tijekom godine pokae da za njih nisu utvrena dostatna sredstva jer ih pri planiranju prorauna nije bilo mogue predvidjeti.
(3) Sredstva proraunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesrea ili izvanrednih dogaaja koji mogu ugroziti okoliš i ostalih nepredvidivih nesrea, za izvršavanje sudskih odluka i nagodbi za isplatu naknade i rente te za druge nepredviene rashode u tijeku godine.
(4) Sredstva proraunske zalihe iz stavka 2. i 3. ovoga lanka mogu iznositi najviše 0,50 posto proraunskih prihoda bez primitka.
(5) Visina sredstava proraunske zalihe iz stavka 4. ovoga lanka utvruje se zakonom, odnosno odlukom o izvršavanju prorauna.
(6) Sredstva proraunske zalihe ne mogu se koristiti za kreditiranje.
lanak 46.

(1) O korištenju sredstava proraunske zalihe iz lanka 45. ovoga Zakona odluuje Vlada, odnosno poglavarstvo do odreenog iznosa, predsjednik Vlade, odnosno predsjednik poglavarstva i ministar financija.
(2) Visina korištenja sredstava iz stavka 1. ovoga lanka utvruje se zakonom, odnosno odlukom o izvršavanju prorauna.
(3) Ministar financija obvezan je svaki mjesec izvijestiti Vladu, a predsjednik poglavarstva poglavarstvo o korištenju proraunske zalihe iz stavka 1. ovoga lanka.

lanak 47.

Vlada, odnosno poglavarstvo obvezno je polugodišnje izvijestiti Sabor, odnosno predstavniko tijelo o korištenju proraunske zalihe iz lanka 46. ovoga Zakona.

lanak 48.

Ako se tijekom godine, na temelju propisa, smanji djelokrug ili nadlenost proraunskog korisnika, zbog ega se smanjuju sredstva, ili ako se ukine proraunski korisnik, neutrošena sredstva za njegove rashode i izdatke prenose se u zalihu prorauna ili na proraunskog korisnika koji preuzme njegove poslove.

 Nadalje, Zakonom o izvršavanju dravnog prorauna za 2008. godinu (N.N. broj 28/08, 82/08), odredbom lanka 8., odreen je iznos planiranih sredstava i iznos dopustivog raspolaganja proraunskom zalihom:

  1. U proraunu su planirana sredstava proraunske zalihe u svoti od 467.683.00 kuna.

  1. korištenju sredstava proraunske zalihe odluuje Vlada.

  1. Predsjednik Vlade moe raspolagati sredstvima proraunske zalihe do pojedinane svote od 500.000,00 kuna.

  1. Ministar financija moe raspolagati sredstvima proraunske zalihe do pojedinane svote od 100.000,00 kuna.

  1. Neutrošena sredstva iz ovog lanka korisnik je duan vratiti u proraunsku zalihu.

Iz citiranih odredbi Zakona o proraunu i Zakona o izvršavanju Dravnog prorauna RH za 2008. godinu, oevidno je da je Vlada RH, sredstva Proraunske zalihe nezakonito prenamijenila za svrhu potpuno drugaiju od Zakonom striktno odreene, i još k tome u iznosu koji znatno nadilazi Zakonom dopušteni iznos raspolaganja (Predsjednik Vlade do 500.000,00 kuna, ministar financija do 100.000,00 kuna!).

Meutim, ovim se prosvjednim pismom nadlenim tijelima Republike Hrvatske i drugim primateljima pisma  ne ukazuje samo na navedeno nezakonito, proizvoljno te stoga nesporno kanjivo odluivanje Vlade Republike Hrvatske, oevidno usmjereno u cilju što javnog zatajenja odluke o odobrenju obnove i uvjetima i nainu financiranja obnove spomenika u Srbu, a koje zatajenje ne bi u tolikom stupnju moglo biti mogue, u sluaju zakonitog odluivanja Odlukom  Vlade RH koja podlijee javnoj objavi te tako postaje dostupna javnosti. Ova je istinita injenica na alost potvrena i postupanjem Vlade RH povodom postavljenih upita o obnovi spomenika u Srbu o kojima Vlada RH svojim dopisom od 11. studenog 2009., nije eljela izravno odgovoriti?!

Ovim se prosvjednim pismom prije svega ukazuje, kako tijelima Republike Hrvatske tako i meunarodnoj zajednici ijim e nadlenim tijelima biti dostavljeno (UN, EU), da je Vlada Republike Hrvatske pristankom na obnovu spomenika ustanku u Srbu 27. srpnja 1941. i dodjeljivanjem novanih sredstava iz Dravnog prorauna u tu namjenu, poinila nedopustivi te od hrvatskog društva i svjetske zajednice civiliziranih naroda neprihvatljiv protucivilizacijskog in obnove spomenika genocidnom etnikom zloinu zapoetom u Srbu 27. srpnja 1941. i okonanom potpunim istrebljenjem, potpunim „etnikim išenjem“ svega nepravoslavnog puka istone Like i jugozapadne Bosne i zatiranjem zemljišnih mea i knjiga njihove privatne imovine!

Budui Vladi RH takva genocidna narav „ustanka“ u Srbu nije i ne smije biti nepoznata, ovakav civilizacijski sramotan i nedopustiv, kanjiv in Vlade RH, razlog je i „tajnovitosti“ postupanja Vlade RH.

Nadnevka 27. srpnja 1941. u mjestu Srb u Lici nije došlo do bilo kakvog antifašistikog ustanka ugroenog srpskog (pravoslavnog) puka protiv bilo kojih naoruanih vojnih ili redarstvenih postrojbi Nezavisne Drave Hrvatske, niti protiv okupatorskih talijanskih vojnih postrojbi, niti protiv oruanih postrojbi bilo koje druge drave lanice tzv. „Sila osovine“. Tog je zlosretnog 27. srpnja 1941., zapoeo pokolj svega nepravoslavnog (nesrpskog) puka istone Like i jugozapadne Bosne (katolika i muslimana), organiziran od pripadnika etnikog pokreta Drae Mihailovia, a u ijim su redovima u to vrijeme uistinu bili i vodei srpski komunisti iz tog podruja. Citat jednog od sudionika i organizatora pobune Gojka Polovine (Svedoenje, Prva godina ustanka u Lici, Beograd, 1988, str. 340. I 342.): „Za nepun sat Borievac je bio u plamenu...ostaje injenica da je u masi neboraca tog momenta u pljaki i paljenju uestvovao i znatan broj boraca, od kojih su neki poslije toga bili sjajni ne samo partizanski borci nego politiki i vojni rukovodioci, komandiri, komandanti. Nikad nisam niti hou javno pomenuti njihova imena“.
Tog zlosretnog 27. srpnja 1941., nisu „ustali“ narodi Like, Hrvati, Srbi i drugi narodi Like, gospodo iz Vlade RH, kako se to zloinaki podlo pokušava iskazati nazivom spomenika „spomenik ustanku naroda Like“!, ve su tog dana, uistinu sotonskom mrnjom prema hrvatskom narodu i svakoj hrvatskoj dravi ispunjeni, monstruoznim zloinom „ustali“ jedino srpski etnici, a protiv svekolikog hrvatskog civilnog puka toga kraja, smjerajui istrebljenje hrvatskog naroda u cjelini te protiv postojanja i opstanka bilo kakve hrvatske drave!

Pokolj koji se nakon jugosrbske hegemonistike povijesne torture od 1945. do 1995., njoj unato i danas ponovno pokušava podvesti pod „antifašistiki ustanak“, zapoeo je gospodo iz Vlade RH, postavljanjem balvana na prugu (jednako dakle kao i 1990.!)  i zaustavljanjem vlaka s civilima hodoasnicima muevima, enama, djecom, starcima, sveenikom, te oruanim napadom na te nenaoruane hodoasnike koji su od svega „oruja“ imali samo krunice i molitvenike, a zajedno su sa svojim upnikom Waldemarom Maximilianom Nestorom, svi pobijeni i baeni u jamu Golubinjau  i tako postali prve rtve tog etnikog „antifašistikog“ pokolja (tako svjedoi partizan Stevo Babi u knjizi „Drvar 1941-1945 – Sjeanje uesnika“, Drvar 1972, II svez., str. 207-208: „...grupa Damjana Zeljkovia je na svoju ruku povela sve putnike ka Golubinjai i sve ih, bez iijeg odobrenja, postrijeljala.“).

A primjerice tamošnjeg katolikog upnika Gospodnetia rodom s Braa, „uhitili su 27. srpnja 1941. u 10 sati, sazvali zbor Srba ispred katolike Crkve Sv. Ilije. Nabili mu na lea magarei samar i jašili ga i to ispred njegove majke. Naloili su veliku vatru. Nabili ga na raanj i pekli, te izmeu ostaloga uz silnu kriku i viku pjevali...“ (Ante Mile Krvavica, „Svjedok sam etnikih zloina u Grahovu...“ Nedjeljna Dalmacija, 10.08. 1995. Str. 15).

Ovim prosvjednim pismom nije mogue, ali ni potrebno bilo kome navoditi sve injenino utvrene zloine i potvrene organizatore i sudionike tog etnikog fašistikog, a ne antifašištikog ustanka u Srbu 27. srpnja 1991., budui za to postoji dovoljno dostupnih povijesnih izvora, a da se ne prigovori bilo ijoj pristranosti, i svjedoenja Titovih generala i „narodnih heroja“ o toj srpskoj pobuni.

Svakako nije samo za napomenuti, ve uistinu za iz svega glasa vrisnuti, da jama Golubinjaa, pa jama u Dabinu vrhu kod Brotnja kod koje je poklan i u jamu baen cijeli rod Ivezia (do tada je u tom selu ivjelo je oko 70 obitelji Ivezia!), kao niti druge brojne kraške jame tog i drugih podruja (do sada je popisano oko 1300 jama i masovnih grobišta!), jame pune nevinih civila muenika, te duboke jame-grobnice djece, ena, mladia, oeva i staraca, rtava mukog etnikog pokolja ili „antifašistikog ustanka“, koji bi se po stranci SDSS, ali na alost i po sramotnoj, nezakonitoj i kao takvoj, kanjivoj rješidbi Vlade RH, neuveno trebao slaviti i astiti monumentalnim spomenikom, još do danas nisu naravno istraene, jer ove su rtve trenutnim politikim strukturama oevidno nedostojne spomena, a kamoli novanih sredstava iz Dravnog prorauna!. Ne samo da dostojanstvom svakog civiliziranog naroda i ovjeka, Vlada RH ne istrauju takva masovna grobišta te dostojanstveno pokapa posmrtne ostatke rtava i rtvama podie dostojanstvene spomenike, nego kako vidimo, Vlada RH neuveno, za civiliziran i demokratski svijet sablanjivo, odluuje i financira podizanje spomenika njihovim zloincima!

Ukazujui i uvaavajui nesporne povijesne injenice potvrene vjerodostojnim pisanim dokumentima, da je samo s podruja istone Like juno od Udbine, u potpunosti istrebljeno oko 21. 000 tisua Hrvata katolika, da su njihova sela i Crkve gotovo do temelja uništeni, zemljišne mee preorane, a zemljišne knjige uništene (spaljene) u cilju zatiranja svakog traga njihova ivljenja na tom prostoru i njihova mogueg kasnijeg povratka, što sve rezultira ne vraanjem im njihove imovine do današnjeg dana i nemogunošu povratka potomaka tih sasvim nevinih i izbjeglištvom sreom spašenih rtava na svoja ognjišta, etniki ustanak u Srbu 27. srpnja 1941. uistinu je zloin genocidnih razmjera, ina i naravi.

Stoga najsnanije iz dubine duše prosvjedujem, drei da je s gledišta ouvanja i promicanja sveope prihvaenih civilizacijskih vrijednosti koje ivi i eli ivjeti i promicati današnja svjetska zajednica naroda, a koje nadam se i elim u to vjerovati,  jednako tako ele promicati i hrvatske dravne strukture u Europskoj zajednici naroda, vrijednosti utemeljenih na jasno usvojenim i snano uvanim prirodnim ljudskim pravima poput  prava na sam ivot, slobodu i privatnu imovinu, kao i jasnu zabranu i osudu svakog nedemokratskog sustava ili snaga i velianja bilo kojeg mirnodopskog ili ratnog zloina protiv ovjenosti, podizanje spomenika tobonjem "antifašistikom“ ustanku, a uistinu etnikoj agresiji  koju su 27. 07. 1941. zapoele etnike barbarske horde (uz neskrivene prema hrvatskom narodu teritorijalno jasne simpatije i oruniku potporu talijanskih fašista)  zvjerskim pokoljem vjernika hodoasnika i njihovih sveenika, a okonale mukim istrebljenjem svekolikog do tada ivueg nesprskog puka na tom podruju te pljakom i otimanjem im njihove imovine do današnjeg dana, duboko anticivilizacijski in Vlade Republike Hrvatske, in za svaku domau i inozemnu osudu!

Hrvatsko društvo kao nesporno drevni baštinik najviših europskih i svjetskih uljudbenih  vrijednosti i dosega, a posebno i kao skori dionik i baštinik takvih najviših društvenih vrijednosti Europske zajednice naroda, ne moe i ne smije biti talac opstanka na vlasti bilo koje politike stranke ili vladajue koalicije u Republici Hrvatskoj, ako joj se takav opstanak uvjetuje  nedopustivim protuovjenim, protucivilizacijskim, kako domaim tako i meunarodnim pravom kanjivim, ultimativnim uvjetom bilo kojeg koalicijskog partnera, a u ovom sluaju stranke SDSS.
Stoga se ovo prosvjedno pismo dostavlja i nadlenim tijelima EU i UN-a, a od Vlade Republike Hrvatske se trai, da urno razmotri povijesne injenice glede etnike agresije u Srbu 27. srpnja 1941. (osnivanjem nepristranog Povjerenstva povjesniara) te donese Odluku o povlaenju odobrenih novanih sredstava odobrenih iz Dravnog prorauna i zabrani obnovu spomenika u Srbu, kako nakon Republike Srbije i Republika Hrvatska ne bi obnovom ovog spomenika slubeno rehabilitirala etništvo i etniki pokret Drae Mihailovia kao antifašistiki pokret, a sav svoj prestrašno mueniki pobijen nevini civilni puk istone Like i jugozapadne Bosne proglasila fašistima.

Obnovom spomenika u Srbu toliki bi mueniki pobijeni, nevini i nenaoruani pravednici iz ljeta 1941. bili oglašeni fašistima, a njihovi ubojice, mrzitelji sotonskih udi, nagona i nedjela antifašistima, a hrvatskom bi se narodu i svakoj hrvatskoj dravi, slikovito reeno zabio ne „no u lea“ nego „no u srce“, jer ako se dopusti da hrvatski civil, nenaoruan seljak, ena, dijete, starac, suprug ili mladi iz 1941. postane fašist, onda je svaka dosadašnja ali i budua agresija na hrvatski narod i hrvatsku dravu ili sam spomen njezina postojanja dopuštena. Upravo tako su se takvi „srbski antifašisti“ i ponijeli i odnosili prema samom spomenu i postojanju slobodne hrvatske drave sve do 1995. godine! Jednako kao i oni „antifašisti“ iz odreda „Dušan Silni“, koji su u  zapadnoslavonskom selu Donji Mosti zapoeli prve pokolje hrvatskih civila ve 08. travnja 1941, dakle i prije proglašenja Nezavisne Drave Hrvatske koja im je uvijek sluila kao „alibi“ za etnike pokolje, istrebljene i protjerivanje hrvatskog naroda, dok je istinski razlog njihih pokolja bila upravo sotonska, iracionalna mrnja prema hrvatskom narodu i uspostavi hrvatske drave.
Razmatrajui i podsjeajui sve i na zlokobni upit SDSS-ovog zastupnika Milorada Pupovca: „A što vi to danas slavite?“, koji upit imenovani svake godine upuuje hrvatskoj javnosti povodom obiljeavanja Dana pobjede i Domovinske zahvalnosti 05. kolovoza, hrvatski bi narod mogao oekivati, da bi sljedei in Vlade Republike Hrvatske u cilju odranja koalicijske Vlade na vlasti pod bilo koju cijenu, mogao biti podizanje spomenika „antifašistikim ustanicima balvan revolucije“ iz kolovoza 1990, odnosno 1991. godine. Koalicijski partner bi ih u takvu nunost mogao s lakoom uvjeriti, jer ako im kao antifašizam bude priznata etnika fašistika agresija zapoeta u Srbu 27. srpnja 1941. kada bili „prisiljeni ustati“ noem, puškom, ranjem i ostalim oruem i alatom protiv  svojih nesrpskih susjeda, nenaoruanih seljaka i sveenstva, ali naravno fašista, kako im onda „ustanak“ 1990/91. ne bi mogao priznat i slavljen i ašen kao antifašistiki ustanak, a u tom su „ustanku“ od 1990/91. do 1995. primjerice na Plitvicama i u Borovu Selu, bili „prisiljeni ustati“ snajperima i noevima protiv tijela, grla i oiju nesporno naoruanih redarstvenika, a ne više civila kao 1941. godine.

Potkrijepi takvog zahtjeva, oekivano e svesrdno doprinijeti i zastupnica Vesna Pusi, koja je takoer nazoila ovogodišnjem obskurnom okupljanju u Srbu, svojom niim i nikad kanjenom izjavom „da je Republika Hrvatska nastala na zloinu“.  Ako je Republika Hrvatska nastala na zloinu, civilizirano je i obvezujue rtvama podii dostojni spomenik!

Tako emo po Miloradu Pupovcu, Slobodanu Uzelcu, Vesni Pusi i Vladi RH, poueni o pravim, a ne pogrešnim nadnevcima narodnog i dravnog slavlja, mogue uskoro ponovo slaviti 27. srpnja, i novo 17. kolovoza kao dane „antifašistike borbe“, a spomenike umjesto rtvama, podizati etnikim „antifašistikim“ zloincima u slavnome Zrinu, Gvozdanskom, Španovici i drugim mjestima iz kojih je ivui puk pobijen, ili prognan ako je uspio preivjeti pokolj, a mjesta razorena do temelja te naseljena Srbima!

Podsjeajui i na rijei zastupnika koalicijske stranke SDSS Milorada Pupovca izgovorene upravo na tom obskurnom i nekanjenom okupljanju u Srbu 27. srpnja 2009. „da se krik naroda s ovog mjesta mora uti“, poruujem Vladi RH i drugim primateljima ovog prosvjednog pisma, da se krik pobijenog muenikog naroda-pravednika toga kraja, vapijue uje i stalno sluša savješu svega estita svijeta, a doprijet e i do savjesti „gluhih“, doprijet e i do Vaših ušiju, gospodo iz Vlade RH! „Jer kamen e progovoriti ako ovjek ne e! (Sveto Pismo)“

U tom pouzdanju elim vjerovati da Vlada Republike Hrvatske, poštujui zadane i obvezujue vrijednosti današnjeg civiliziranog svijeta, svoje domae i meunarodne obveze, ne e dopustiti obnovu i ponovno otkrivanje spomenika etništvu u Srbu pa gradei time hrvatsko društvo na povijesnoj lai, a ne na povijesnoj istini, i ohrabrujui time oevidno nikad savješu ne proišena i neokajana srca jednog dijela hrvatskih dravljana i pothranjujui im nadu u prvoprigodni novi zloin, ponovo posijati i obilato nahraniti sjeme razdora i buduih sukoba, kako meu dravljanima unutar Republike Hrvatske tako i meu dravljanima šireg prostora!

Uvaavajui navedene tvrdnje, zahtijevam uran i pravian odgovor Vlade Republike Hrvatske, kako na dio neodgovorenih upita od 04. studenog 2009., tako i o ukupnoj osnovanosti i zakonitosti odluivanja Vlade RH o pitanju obnove i prenamjene sredstava Dravnog prorauna za 2008.  u svrhu obnove spomenika zloinu u Srbu.

Privitak: 1. Dopis Vlade RH od 11.11.2009.
             2. Dopis Ministarstva kulture RH od 17.11.2009.

U Zagrebu, 26. studenog 2009.
eljko Tomaševi, dipl.iur.

Dostaviti:
- Naslovljenima (preporuenom poštom)
- Zaviajnim udrugama Liana - svima,
- Udrugama branitelja iz Domovinskog rata – svima
- EU
- UN
- Sredstvima javnog priopavanja - svima
 

SUPOTPISNICI PISMA DO 30. STUDENOG 2009. U 21.00 SAT!
1.  DAMIR BOROVAK, dipl.ing, samostalni katoliki publicist
2.  JOSIP PEARI, akademik
3.  IVE LIVLJANI, veleposlanik u m.
4.  JOSIP PAVII, pisac i nakladnik
5.  MARIJA PERKOVI, dipl.iur.
6.  Dr. STJEPAN RAZUM
7.  KORNELIJA IVOŠ, slubenica
8.  ANTE ŠARE, dipl. ing., Predsjednik HUV-a
9.  JANKO BUAR, dipl. pravnik i knjievnik
10. Mr.sc. LJUBOMIR ŠKRINJAR
11. IVANA MARIJI
12. KATARINA MARIJI
13. PETAR MARIJI
14. ANA MARIJI
15. ANTE BELJO, Upravitelj Hrvatskog informativnog centra, zastupnik u
                                Hrvatskom saboru od 1993 do 2003. godine.
16. NINA KRZNARI
17. ZDRAVKO VLAI
18. JURAJ CIGLER, dipl. in. gra., akovec
19. KAROLINA HRASTOVI, vjerouiteljica
20. Dr.sc. MARIO MIKOLI, veleposlanik u m., Pula
21. VERA ULJAK
22. PETAR BEZJAK, ekonomist, bivši predsjednik Hrvatskog studentskog zbora
23. GORDANA GALEŠI, dipl.oec.
24. VLADO GLAVAŠ
25. DANICA GLAVAŠ
27. JAROSLAV STUCKA, Osijek
28. FRANJO DRAGAŠ, Sv. Filip i Jakov
29. JADRANKA MATAŠIN, prof., Predsjednica Udruge Liana upe Borievac
30. 346. lanova Udruge Liana upe Borievac
31. Don. ANELKO KAUNKO
32. RADOVAN SMOKVINA
33. BRANIMIR PETENER, HOR - Hrvatski obranbeni red, proelnik
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!