www.garaza.biz
Viktimologija Advertisement
Srijeda, 01 Travanj 2020
 
 
"MIR I KAZNA" FLORENCE HARTMANN - IVO SOLJAI
Subota, 11 Lipanj 2011
„MIR I KAZNA„ (Ovo je objavljeno u GK ali su izostavili jedan dio)

Proitao sam knjigu „Mir i kazna“ od Florence Hartmann bivše glasnogovornice glavne Haške tuiteljice Carle del Ponte, izdanje Profil Zagreb 2007. Knjiga ima mnogo vrlo vrijednih podataka, pisana je na zanimljiv nain, prikazani su i opisani neki manje poznati detalji, ali pozorni itatelj uvidjet e da je autorica u svojim ocjenama krajnje subjektivna. U njenoj knjizi glavna tuiteljica i njeni suradnici i najvei dio haškog suda prikazani su u najljepšem svjetlu.  Po autorici, Carla del Ponte je stroga, principijelna, samoportvovna, pravedna,  poštena i odluna. Posao joj ometaju velike sile štitei pri tom svoje interese, ometajui pravdu i rad suda. Pri tom autorica redovito navodi razloge zašto pojedina velika sila ne izvršava svoje obaveze prema sudu i ometa podizanje optunice odnosno uhienje optuenog. Tako npr. SAD ne dozvoljavaju u odreenom vremenskom periodu podizanje optunice protiv Miloševia, jer da bi to ometalo mirovni proces, kasnije ometaju hvatanje Karadia i Mladia jer se boje osvete srpskog puanstva nad amerikim vojnicima  i sl. Najvei dio knjige posveen je Miloševiu, Karadiu i Mladiu. O hrvatskim generalima malo se govori ali na 200-201 str vrlo jasno se vidi kako je Hrvatska preko haškog suda ucjenjivana od SAD i posebno Velike Britanije koja nikako nije sklona Hrvatskoj i favorizira Srbiju. Prema Florence Hartmann „Britanija eli da na neko vrijeme zaprijei put Hrvatske u Europsku uniju i da tako prui Srbiji priliku da nadoknadi kašnjenje kako bi omoguila Europi da razmotri mogunost zajednikog ulaska dviju susjeda iz bivše Jugoslavije u EU“ (str.201) Velike sile ne gledaju na pravdu ve na svoje interese. Po gdji Hartman Velika Britanija inzistira na optunici protiv Gotovine elei mu se osvetiti za neke njegove prijašnje poslove, a manje je odluna da podupre optunice za Karadia i Mladia. SAD pak zahtijeva izruenje generala Gotovine sredinom 2003. poslije odbijanja Hrvatske da potpiše bilateralni ugovor o pravnom imunitetu koji bi štitio amerike graane od kaznenih progona pred stalnim Meunarodnim kaznenim sudom (ICC). (Stalni Meunarodni kazneni sud (ICC) osnovan je 2002. s ciljem da sudi za zloine protiv ovjenosti, ratne zloine i genocid). Velika veina zemalja ratificirala je taj sud, no najmonije svjetske sile SAD, Rusija, Kina, Izrael i Indija ostaju meu zemljama koje nisu ratificirale taj ugovor. Na taj nain nisu obavezne da predaju svoje graane tom sudu. No SAD ništa ne smeta da od drugih trai da se pokoravaju meunarodnim sudovima koje su osnovale OUN. Slino postupaju i druge velike sile konkretno traei od Hrvatske kao uvjet za pristupanje EU tzv. suradnju s haškim sudom , a zapravo se ovdje radi o bespogovornom pokoravanju zahtjevima haškog tuiteljstva, a preko njega i svjetskim monicima. Budui da se ni jedna velika sila nije posebno zauzimala za Hrvatsku kako to izlazi iz knjige Florence Hartman, Hrvatska je postala izmeu ostalog ovisnom o samovolji haške tuiteljice. Ona bez smetnje moe podizati ili ne podizati optunice kako se njoj svia ili kako e joj narediti velike sile. Sud redovito potvruje optunicu pa koga ona optui taj je optuen a koga ne optui taj je nevin. Ona nikome ne odgovara za svoj posao to je njeno diskreciono pravo. Najsramotnija i besmislena je optunica za prekomjerno granatiranje Knina. Kakvo je to prekomjerno granatiranje vidjela Carla del Ponte u Kninu, a nije vidjela u Vukovaru, Gospiu, Slavonskom brodu i drugdje to samo ona zna. Odgovorne za ta granatiranja nije optuila. Meu njima su i generali JNA Kadijevi, Adi i drugi za koje se s pravom pretpostavlja da su svojedobno suraivali s nekim od velikih sila. Kakva je tu pravda, principijelnost i pravednost  Carle de Ponte i tuiteljstva? Tu se jasno vidi da se tu ne radi o pravdi ve o nepravdi i neprincipijelnosti. Da bi se tuiteljstvo izvuklo iz  te sramote izmislili su priu o topnikim dnevnicima. Naša vlada e sad biti prisiljena da izmisli te  dnevnike ako ih ne moe pronai, jer smo se tako nauili.  Treba biti pokoran svima i svakom ako se eli ui u EU! A tko zna da li su uope i svi ti dnevnici postojali ? Naša vojska je nastajala u ratu i teško da je svaku stvar mogla ili uspjela u onim nemoguim uvjetima zabiljeiti po svim propisima i pravilima. Znamo da je Oluja trajala samo par dana i da sve nije moglo biti baš strogo stabilizirano. Glavno da tuiteljstvo ima kakvo takvo opravdanje za ovako sramotnu optunicu. Što je najgore. Nitko ne odgovara za sve ove nepravde i propuste koji su uinjeni na Haškom sudu. Treba samo analizirati taj njihov traljavi rad i postupke. 

Znamo dobro da su u istom tjednu pod traginim uvjetima naprasno ivot izgubili Slobodan Miloševi i elnik krajinskih Srba Babi. Miloševi je bio vrlo neugodan optuenik, koji je zadao puno muke sucima i itavom sudu. Budui da je bio srani bolesnik trebalo ga je kao jako vanu osobu posebno lijeiti i paziti. Iznenada je zaglavio kao umro od srca. Drugi je pak bio neugodan svjedok koji je bio spreman rei sve što zna, što bi opet moglo nekom pomrsiti raune. Završio je samoubojstvom. Barem tako tvrdi Haški sud. Tko zna što je bilo i kako je bilo? U Haškom sudu je ve i ranije samoubojstvo uinio gosp. Dokmanovi. Poueni tim iskustvom morali su nešto poduzeti da se sluaj ne ponovi. U najmanju ruku traljavo. Sad i ta optunica za prekomjerno granatiranje?  Ma sramota je to. To je slika Carle del Ponte,  i Haškog suda , htjela to gdja Hartmann priznati i vidjeti ili ne.

Haški sud predaje neke sluajeve hrvatskim sudovima. I gle dogaaju se neuvene stvari u Hrvatskoj i u hrvatskom pravosuu, koje bi  gledajui takove politike procese zapravo trebalo nazvati hrvatsko krivosue. Osobito ako se paralelno usporedi kako oni prilaze rješavanju komunistikih zloina. Na to je ve upozorio gosp. Budiša. Gotovo svi uspješni hrvatski branitelji optueni su za zloin i ne samo to.  Dobiva se dojam da oni jednostavno moraju biti osueni. Najbolji primjer za to je presedan koji vjerojatno nije zabiljeen ni u jednom pravosuu. Mihajlo Hrastov tri put je osloboen na upanijskom sudu u Karlovcu i sad konano sluaj nakon 18 godina preuzima Vrhovni sud. Oni e riješiti stvari. Nevjerojatno. ovjeka za kojeg svi Karlovani kau da je spasio grad ve tolike godine vuku po sudovima, a on im je bio stalno dostupan.

Ma tko e idui put braniti Hrvatsku? Ostaje nam jedino da budemo vazali i da sluimo velikim silama kao što su to u srednjem vijeku sluile vazalske zemlje. I oito ve smo na putu da to i javno priznamo. Kao potvrdu ovom stajalištu mogu navesti da sam u srijedu dne 14. kolovoza poslije podne našao na teletekstu HRT-a slijedeu izjavu ministra pravosua gosp. Šimonovia koji je bio tih dana u Londonu citiram“ Hrvatska u sklopu prilagodbe sa europskim zakonima  ima u planu riješiti sve ono što Britanija smatra spornim „ dodao je.

Rekao je ve davno prof. Zdravko Tomac prilikom hajke na generala Gotovinu „Kad Hrvatska izrui generala Gotovinu oni e izmisliti nešto drugo“. Ve su puno toga drugoga oni izmislili od topnikih dnevnika na dalje. Bitno je da Hrvatska ima u planu kako je rekao ministar Šimonovic riješiti sve ono što e netko „drugi“ smatrati spornim. Badava su naši biskupi ve više puta izjavili „Ne treba bespogovorno slušati sve ono što netko drugi trai“ Našim politiarima kroz jedno uho unutra kroz drugo van. Glavno da su oni za „suradnju“.

Ivo Soljai

MONTIRANI SUDSKI PROCESI U HAAGU

Hrvatski narod je u vrijeme komunistike tiranije desetljeima bio suoen s montiranim sudskim procesima u kojima se presuda ve unaprijed znala. „Kriv je“. Nakon prvih pokolja koje su partizani masovno provodili bez suenja krajem rata i neposredno nakon drugog svjetskog rata, uslijedili su tzv. sudski procesi. Glavnu ulogu u njima imali su tuitelji. Dovoljno je bila neija prijava pa da se ovjeka stavi pred sud koji je po kratkom postupku izrekao presudu. Tuitelji su imali ogromnu mo, a suci su manje-više potvrivali optube. Slino kao što se u Sovjetskom Savezu istakao tuitelj Višinski kod nas su se izmeu ostalih po montiranim optunicama istakli Blaevi, Ranogajec i drugi. I kad smo se konano ponadali da je tome došao kraj organizirana je od meunarodne zajednice sudska farsa u Hagu.

Nasuprot obeanju da e sudski procesi biti kratki i pravedni oni traju neobino dugo. Tuiteljstvo optuuje koga hoe i kako hoe bez ikakvih razumljivih kriterija i sudska vijea veinom donose odluke sukladne optubama podignutim od tuiteljstva. Istina ovdje ne padaju glave kao u doba komunizma , ali se presudama narušava moralni ugled pojedinca, pa i usudio bi se rei drava i naroda. Presude su ponekad potpuno apsurdne a da ne govorimo o optubama. Haško tuiteljstvo nije iz nekih razloga eljelo vidjeti prekomjerno granatiranje Vukovara, Gospia, Osijeka, Zadra i mnogih drugih hrvatskih gradova, ali je vidjelo prekomjerno granatiranje Knina za vrijeme operacije Oluja gdje je poginuo jedan jedini civil. Pa zaboga gotovo da nema ni jednog napada amerike bespilotne letjelice na poloaje Talibana u Afganistanu i Pakistanu, a da pri tom ne pogine po neki civil, i to unato visokoj tehnologiji i nastojanjima da se što preciznije gaa. Treba otvoreno rei da ovakvoj arogantnosti i bezobraznosti haškog tuiteljstva pri podizanju optunica nema mjere. Ispada da tko je po mišljenju Haškog tuiteljstva kriv, taj je kriv, a za kog tuiteljstvo ne podigne optunicu taj nije kriv, bar što se Haškog suda tie, pa makar on u granatiranju uništi cijeli grad: crkve, bolnice, škole, privatne kue, spomenike kulture i drugo. Hoeš neeš praksa je to pokazala. Istina tuiteljstvo se ogradilo time da je dozvolilo ili preporuilo da svaka drava moe podii optunicu protiv onoga tko je poinio neki zloin.. Ne znam da li se time htjelo narugati specijalno Hrvatskoj. Glavni vinovnik bombardiranja Vukovara general Kadijevi je u Rusiji pa nadajmo se da e ga Rusija izruiti Hrvatskoj, ako to Hrvatske vlasti zatrae ha, ha ,ha, ak nam se i rugaju..

Optunice i presude drugim hrvatskim generalima iz Bosne i Hercegovine jednako su nepravedne i drakonske, no predaleko bi ušli kad bi i njih podrobno analizirali.
Ovakvoj praksi Haškog tuiteljstva pridonijela je i puzajua politika svih hrvatskih vlada od 2000. pa do danas, a da o stavu tadašnjeg predsjednika Mesia i ne govorimo. Poznate su njegove rijei „Neka generali dokazuju svoju nevinost na Haškom sudu“ iako se je onda ve moglo vidjeti kako taj sud radi. Otvorio je haškim istraiteljima sve arhive bez obzira na njihovu povjerljivost što se inae ne radi. pa to nije uradila ni Srbija. Ve je samim time zajamena nejednakost voenja procesa hrvatskim i srpskim optuenicima. Pri donošenju presude generalima Gotovini i Markau sud se istina ogradio istaknuvši da je presuda donesena bez obzira na ranije dogaaje, pa ga se prema tome nije ticalo za druge sluajeve ve samo za dotine optunice o kojima se  na tom procesu sudilo i donašala se odluka. No iako bi se i to prihvatilo ta presuda je skandalozna. Potvrdili su sramotnu optunicu za prekomjerno granatiranje Knina koja baš nije imala nikakvog opravdanja ni logike. Time se valjda htjelo utvrditi Gotovininu krivnju jer je on kao zapovjednik odgovoran za to granatiranje. Da bi potvrdili tu tezu izmislili su nekakve topnike dnevnike kojih je bilo i nije bilo. I iz toga su napravljene nevjerojatne drame, a što su oni više pritiskali to je naša vlada više puzila i puzila sve s jednim ciljem, kako kau da uemo u Europu i time je njihovim zahtjevima dala prekomjernu vanost. Drugi apsurdni i besramni zakljuak suda je da je hrvatska vojska protjerala srpsko stanovništvo u svrhu etnikog išenja. Lijepo je povodom te presude na treem dnevniku HRT 1 kao gost odgovorio na pitanje voditelja emisije gospodin Galbreith, tadašnji ameriki veleposlanik u Hrvatskoj kojem je bilo dobro poznato da je srpsko stanovništvo pobjeglo prije dolaska Hrvatske vojske rijeima „Ne moe se protjerati nekog koga nema“. No po Haškom sudu i takva nemogunost je mogua. Oito je da su u tom procesu osueni naši generali za ono što nisu uinili i za što nisu krivi jer se je htjelo presuditi Hrvatskoj i posebno predsjedniku Tumanu preko njih i izjednaiti krivnju Hrvatske kao rtve i Srbije kao agresora. Ovu tezu potvruje i razglaba i njemaki parlamentarac iz stranke CDU gospodin Klaus-Peter Willsch u svojem komentaru u novinama Frankfuter Allgemaine Zeitung, gdje jasno govori da SAD imaju pravo što ne dozvoljavaju da njihovim graanima sude meunarodni sudovi i da je ta presuda dobra pouka za Njemaku te bi o tom trebala razmisliti i njemaka vlada.

Monsruozne optunice komunistikih sudova i Haškog suda imaju zajedniku slinost jer su pisane po politikim mjerilima, s tom razlikom što su Haški tuitelji sve umotali u staniol da bude ljepše zapakirano, dok su komunisti u nastojanju za što veom efikasnosti radili vrlo brzo.

Obrana ni u jednim sudovima nije bila u ravnopravnom poloaju. Dok je kod komunistikih sudova obrani bilo onemogueno dovesti kljune svjedoke, dotle je u Hagu to bilo dozvoljeno, ali kako vidimo i najvjerodostojnija svjedoanstva obrane sud jednostavno nije uzeo u obzir. Kao da ih nije bilo. Dok se o topnikim dnevnicima koje je trailo tuiteljstvo raspravlja godinama i dok je Hrvatska vlada ak i progonila neke naše branitelje i odvjetnike od generala pod sumnjom da su skrivali neke dokumente , dotle je na zahtjev odvjetnika generala Gotovine da meunarodna zajednica dostavi neke njima potrebne dokumente jednostavno odgovoreno da ih nemaju i time je stvar završena bez daljnjih ispitivanja. injenicu da obrana i tuiteljstvo nisu bili u ravnopravnom odnosu potkrepljuje i to što tuiteljstvo ucjenjuje Hrvatsku vladu. Glavni tuitelj donosi Izvješe Ujedinjenim narodima o suradnji Hrvatske s Haaškim sudom a ne Predsjednik suda. Iz ovog se vidi da je tuiteljstvo a ne sud (jer bi po logici takve izvještaje trebao davati sud odnosno predsjednik suda) ima glavnu rije u procesima u Haagu.

Kolumnist amerikog The Washington Timesa Jefferi T. Kuhner piše da general Ante Gotovina nije ratni zloinac nego hrvatski domoljub a da je presuda Haškog suda prijevara te da se njom otvara put za srpski revanšizam. Prema njemu vladajua stranka potpomognuta predsjednikom Mesiem nije smjela poslati generala Gotovinu u Haag. Bivši ameriki veleposlanik u Hrvatskoj je na gore citiranom dnevniku rekao. „Poslati generale pobjednike vojske u Haag to ne bi nitko uinio pa ni SAD“ i posprdno dodao „ Hrvatska je stvarno spremna za Europu„

Nasuprot tome teško e se nešto tako napisano nai u našim medijima. Trae se pojaanja odvjetnikim timovima, analiziraju se posljedice presude, trae se krivnje u radu odvjetnika.  ali nisam nigdje naišao da je netko napisao da se radi o montiranim procesima i da su presude uz vea ili manja odstupanja pod pritiskom odreenih velikih sila u elji da izjednae krivnju agresora i rtve donesene ve i prije poetka suenja što jasno vidljivo ako se analizira ovaj proces i ako se usporedi knjiga dugogodišnje djelatnice tog suda Florence Hartmann pod nazivom „Mir i kazna“ gdje ona jasno kae da Velika Britanija inzistira na optunici protiv generala Gotovine* Kamuflaa s oslobaajuom presudom generalu ermaku to nije mogla pokriti. Oni su tono znali koga ele osuditi da bi postigli svoj cilj optuiti predsjednika Tumana i Hrvatsku. Na svaki nain trebalo je u isti koš strpati Tumana i Miloševia. a to se u danom sluaju moglo uiniti preko generala Gotovine. Ova presuda je veliki trijumf za Srbiju i nije badava još dva tri mjeseca, prije nego što je presuda donesena Srbijanski predsjednik Tadi rekao da bi bilo veliko zlo ako hrvatski generali ne bi bili osueni. Trijumfalizam je porastao nakon uhienja generala Mladia i neki mediji posredno nakon uhienja izjednauju sluaj.Gotovina i Mladi. Eto reklo bi se svi su oni isti ili slini.
Bez obzira na sve te objede i lai Hrvatski narod zna da je general Gotovina nevin osuen, rtvovan i izdan i on e ako izdri do kraja ui u povijest kao junak, heroj i vitez Hrvatskog naroda koji bi mogao ak u svijesti i povijesti naroda u svojoj veliini nadmašiti Zrinske i Frankopane.

Ivo Soljai

*Florence Hartmann: Mir i kazna Profil Zagreb 2007 str.201
 
« Prethodna   Sljedea »
 
Top! Top!